تجلّی و تلاقی هفت شهر عشق در آثار مولانا و پائولو کوئیلو

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی.

چکیده

ادبیات تطبیقی، پنجره ای گشوده شده به دنیای یکرنگی ها است که علی رغم فواصل زمانی و بُعد مکانی، وجوه مشترک اندیشه های عرصة فرهنگ و ادب، شعر و عرفان، ... در آن رخ می نمایاند و حقیقت حال انسان ها را در چهرة بزرگان عاشق متجلی می سازد. عرفان، سرچشمة الهام او است و ،« نیکلسون » مولانا جلال الدّین محمد که به نوشتة وی را عظیم ترین شاعر عارف تاریخ دانسته و استاد فروزانفر او را معدن حقایق « آربری » 209 (، آوای دل بر جهان انداخته : و سرچشمة فیّاض معرفت خوانده است )یوسفی، 1370 و قرن ها است که ابنای بشر را مجذوب خود ساخته است. از آن طرف، پائولو کوئیلو )متولد 1947 ، برزیل( به عنوان اندیشمندی که فراز و نشیب زندگی اش از سیر و سلوک عرفانی گذشته و با رنگ و لعاب معرفتی شرقی، به ویژه نسیم مثنوی مولانا، نکهت افزا شده، چهرة ماندگار یافته است. در این مقاله، نگارنده بر آن است که تجلی و تلاقی هفت شهر عشق را در اندیشه های این دو عاشق عارف آشکار سازد و با چشم اندازی از پیوستگی در سرچشمة اندیشه های آسمانی و روح خداشناسی به صورت تطبیقی در عرفان شرق و غرب، جایگاه ادب ایرانی را در فراسوی مرزها ترسیم کند.

کلیدواژه‌ها


ابوالقاسمی، مریم. 1383 . اصطلاحات و مفاهیم عرفانی دیوان شمس. چاپ اوّل. تهران: ارشاد اسلامی.
استعلامی، محمد. 1369 . مثنوی. چاپ اول. تهران: علمی.
چیتیک، ویلیام. 1385 . راه عرفانی عشق. چاپ سوم. تهران: پیکان.
خرمشاهی، بهاء الدین. 1367 . حافظ نامه. چاپ دوم. تهران: علمی و فرهنگی.
خطی برهبر، خلیل. 1370 . دیوان حافظ. چاپ سوم. تهران: صفی علیشاه.
رجائی، احمدعلی. 1364 . فرهنگ اشعار حافظ. چاپ سوم. تهران: علمی.
ریتر، هلموت. 1374 . دریای جان. ترجمة عباس زریاب خویی و مهرآفاق بایبوردی. چاپ اول. تهران:
الهدی.
رزین کوب، عبدالحسین. 1370 . پله پله تا ملاقات خدا. چاپ اول. تهران: علمی.
. 1368 . سرّ نی. چاپ سوم. تهران: علمی.
زمانی، کریم. 1383 . میناگر عشق. چاپ دوم. تهران: نی.
فروزانفر، بدیع الزمان. 1346 1336 . کلیات شمس با تصحیحات و حواشی. تهران: دانشگاه تهران.
کوئیلو، پائولو. 1383 . سفر زیارتی. ترجمة میترا میرشکار. تهران: کوشش.
. 1384 . کنار رودخانة پیدرا نشستم و گریه کردم. ترجمة میترا میرشکار. تهران: کوشش.
. 1383 . فرشتة نگهبان. ترجمة میترا میرشکار. تهران: کوشش.
. 1381 . دومین مکتوب. ترجمة بهرام حجازی و آرش جعفری. تهران: کاروان.
. 1384 . مکتوب. ترجمة آرش حجازی. تهران: کاروان.
. 1368 . کیمیاگر. ترجمة بهرام جعفری. تهران. محراب دانش.
. 1384 . عطیة برتر. ترجمة بهرام جعفری. تهران: محراب دانش.
گوهرین، صادق. 1370 . منطق الطیر. چاپ هفتم. تهران: علمی و فرهنگی.
نیکلسون، رینولد. 1366 . تفسیر مثنوی. ترجمة اوانس اوانسیان. تهران: نی.
. 1365 . مثنوی معنوی. چاپ چهارم. تهران: مولی.