موتی فهاى مشترک راست نمایى در اشعار سعدى و والت ویتمن

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

چکیده

راست نمایى نوعى نظریة ادبى است، که در آن، به اشعارى که شاعران آنها واقعیت هاى اجتماعى را عنوان م ىکنند، اطلاق می شود. سعدى و والت ویتمن ازنظر هدف شاعرى باتوجه به فاصلة زمانى ازنظر قدمت کاملاً متفاوت اند، اما هر دو شاعر، در پرداخت مضامین مشترک اجتماعى و بازگوکردن این مسائل بسیار موفق بوده اند؛ مسائلى مانند همدلى ، ترویج عدالت، ترسیم کردن سعادت ، گذر عمر و غنیمت شمردن آ ن، توجیه زندگى و مسائل آن که کاملاً شبیه هم اند و در این پژوهش به آنها اشاره مى شود.

کلیدواژه‌ها


ارسطو. 1377 . هنر شاعرى. ترجمه و مقدمة فتح الله مجتبائى. تهران: بنگاه نشر اندیشه.
انوری، حسن. 1375 . گزیدة بوستان سعدی. چاپ اول. تهران: نشر قطره.
. 1378 . گزیدة غزلیات سعدی. چاپ اول. تهران: انتشارات پیام امروز.
پرهام، سیروس. 1381 . اشعار والت ویتمن. چاپ سوم. تهران: انتشارات مروارید.
تراویک، باکنر. 1376 . تاریخ ادبیات جهان. ترجمة عربعلی رضایی. چاپ دوم. تهران: انتشارات فرزان.
خطی ب رهبر، خلیل. 1371 الف. بوستان سعدى )شرح(. چاپ دوم. تهران: انتشارات صفى علیشاه.
. 1371 ب. دیوان غزلیات سعدى. چاپ پنجم. تهران: انتشارات مهتاب.
فروغی، محمدعلی. 1320 . کلیات سعدى. چاپ تهران.
کادن، جی. ای. 1380 . فرهنگ ادبیات و نقد. ترجمة کاظم فیروزمند. تهران: نشر شادگان.
مقدادی، بهرام. 1378 . فرهنگ اصطلاحات نقد ادبى. تهران: انتشارات فکر روز.
مقدادی، بهرام؛ پویایی، فرزاد. 1383 . خاکستر و باد، سروده هاى آى. اى. هاسمن؛ مجموعة شعر جهان.
چاپ اوّل. تهران: انتشارات مروارید.
Haghighi, Manoochehr. 1371. Literary Schools . Tehran: Avaye Nour.