بررسى تطبیقى آثار صمد بهرنگى و شل سیلورستاین

نویسنده

مدرس مرکز آموزش علمى کاربردى تحقیقات ایران

چکیده

ادبیات تطبیقى نوعى فعالیت در حوزه نقد نقد ادبى محسوب م ىشود که در آن، ادبیات در مفهوم کلى آن مقایسه و درباره تلاقى ادبیات در دو یا چند فرهنگ و زبان مختلف پژوهش می شود. در بررسى تطبیقى آثار، مى توان به چگونگى تأثیر و تأثر دیدگاه هاى فکرى و نقاط وحدت اندیشه بشرى در زمینه هاى مختلف پى برد. در مقاله حاضر نخست مفاهیم و تعاریف کلى ادبیات تطبیقى و مبانى آن بیان شده است. سپس از دیدگاه محتوایى و ساختارى، درون مایه هاى آثار صمد بهرنگى، منتقد و نویسنده ادبیات کودک در ایران و شل سیلورستاین، شاعر و نویسنده ادبیات کودک در امریکا را بررسى کرده ایم. نقاط اشتراک و افتراق این دو نویسنده از لحاظ فضاى زمانى و مکانى، نگرش قالب، تطابق ساختارى، شخصیت پردازى و دیگر عوامل به اجمال بررسى و تحلیل شده است. گرچه ممکن است این دو نویسنده اثر مستقیم بر یکدیگر نداشته باشند، از نظر توارد مى توان وجوهى مشترک در بین آنها یافت و این امر سبب می شود تا ما دو نویسنده را دریابیم و تلاقى افکار آن دو را در حوزه هاى خاص بررسى کنیم.

کلیدواژه‌ها


بهرنگى، صمد. 1378 . قصه هاى بهرنگ )مجموعه قصه ها(. تهران: سرایش.
سیلوراستاین، شل. 1378 الف. چراغى در زیر شیروانى. ترجمه طوبى یکتایى. تهران: کتابسراى تندیس.
. 1378 ب. کسى یک کرگدن ارزون نمى خواد. ترجمه ساغر پژمان. تهران: میهن.
. 1379 ب. بالا افتادن. ترجمه حمید خادمى. تهران: کتاب پنجره.
. 1379 ب. 25 دقیقه مهل . ت ترجمه رضى خدادادى )هیرمندى(. تهران: نامیرا.
. 1379 ج. درخت بخشند.ه ترجمه رضى خدادادى )هیرمندى(. تهران: هستان.
. 1379 د. سرگذشت لافکادیو. ترجمه رضى خدادادى )هیرمندى(. تهران: هستان.
. 1379 ه . ملکه قلب ها و پرى دریایى. ترجمه چیستا یثربى. تهران: نامیرا.
. 1381 الف. بابانوئل نو. ترجمه سینا آراد. تهران: پژوهه.
. 1381 ب. عاشقانه ها. ترجمه علیرضا برادران تهران: کتاب خورشید. ب.
. 1383 . مجموعه داستان هاى شل سیلوراستاین. ترجمه رضى خدادادى )هیرمندى(.
تهران: هستان.