بررسى تطبیقى اشعار بدر شاکر و نیما یوشیج

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران پردیس قم

2 کارشناس ارشد زبان و ادب عربى

چکیده

نیما یوشیج و بدر شاکرالسیّاب، دو شاعر نوگرا و متجددند که در عین بُعد مکانى و زمانى، روحیات مشابه و زبان شعرى یکسان دارند؛ هر دو در روستا و دامان طبیعت بزرگ شده اند و براى ادامه تحصیل، وطن و دیار خود را ترک کرده اند. بیان تنهایى و غربت  و طبیعت گرایى مشخصه بارز در اشعارشان است. همچنین نوعى رمزگرایى اجتماعى در اشعارشان به چشم م ىخورد، چنان که با الفاظى نمادگونه، دردهاى اجتماعى و سکوت و خفقان دوران استبداد را بیان کرده اند. مقاله حاضر به دنبال پاسخى براى سؤال هاى زیر است:
1. زبان شعر دو شاعر چه تفاو تها و شباه تهایى با هم دارد؟ 2. دلیل روى آوردن دو شاعر به شعر نو چه بوده و از چه زمانى آغاز شده است؟ 3. آیا تجدد و نوگرایى بدرشاکرالسیاب و نیما فقط در شکستن وزن و قالب است؟ 4. بارزترین تصویرپردازى ها در اشعار دو شاعر کدام اند؟

کلیدواژه‌ها


اسوار، موسى. 1381 . پیشگامان شعر امروز عرب. تهران: سخن.
ترابى، ضیاءالدین. 1375 . نیمایى دیگر نگاهى تازه به شعرهاى نیما یوشیج. چاپ اول. نشر دنیاى نو.
حمید الکبیسى، عمران خضیر، لغه الشعرالعراقى المعاصر. کویت: وکال هًْالمطبوعات.
دستغیب، عبدالعلى. 1354 . نیما یوشیج )نقد و بررسى(. چاپ دوم.انتشارات پازند.
زری نکوب، حمید. 1358 . چشم انداز شعر نو فارسى. انتشارات توس.
السیّاب، بدرشاکر. اعمال الشعریعه الکاملهً.ْ بغداد: دارالحریهًْ للطباعهًْ و النشر.
شفیعى کدکنى، محمدرضا. 1383 . ادوار شعر فارسى از مشروطیت تا سقوط سلطنت. چاپ دوم. تهران:
انتشارات سخن.
. 1380 . شعر معاصر عرب. تهران: انتشارات سخن.
. 1373 . موسیقى شعر. چاپ چهارم. تهران: انتشارات آگاه.
عسگرى، میرزاآقا. 1384 . هستى شناسى شعر. چاپ اول. انتشارات قصیده سرا.