بررسى مقایسه اى تحولات شعر معاصر عربى از عصر نهضت به بعد و تحولات شعر معاصر فارسى از عصر مشروطیت به بعد

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکز

چکیده

مقاله حاضر مشتمل بر سه بخش است: در بخش نخست، تحولات شعر معاصر عربى از عصر نهضت به بعد بررسى و پس از ذکر عوامل تحول ادبى، دگرگونى هاى پدیدآمده در شعر عربى و تأثیرپذیرى آن از ادب غربى بیان شده است. بخش دوم مقاله، به بررسى عوامل جامعه شناختى تحوّل ادبى در کشور ما که به بیدارى اجتماعى فکرى مردم ایران منجر شد و درنهایت، زمینه ایجاد انقلاب مشروطه را فراهم ساخت، اختصاص دارد. در این مورد، دیدگاه هاى جامعه شناختى باختین و لوتمان مدنظر قرار گرفته و درپى آن، ویژگى هاى شعر این دوره بیان شده است. در بخش سوم مقاله، اشتراکات ادبى شعر پارسى پس از عصر مشروطه و شعر عربى پساز عصر نهضت بررسى شده که این اشتراکات، هم در بیان عوامل تحول و هم در تحولات ادبى پدیدآمده در شعر هر دو ملت یکسان است.

کلیدواژه‌ها


براون، ادوارد. 1380 . انقلاب مشروطیت ایران. ترجمة مهرى قزوینى. چاپ دوم. تهران: کویر.
بهار، محمدتقى. 1375 . سبک شناسى. چاپ هشتم. تهران: امیرکبیر.
خاتمى، محمد. بى تا. زمینه هاى خیزش مشروطه. چاپ اوّل. تهران: پایا.
خسروى، زهرا. 1384 . تاریخ الادب العربى الحدیث. تهران: دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکزى.
رضازاده شفق، صادق. 1352 . تاریخ ادبیات ایران. شیراز: دانشگاه پهلوى.
زرین کوب، عبدالحسین. 1373 . نقد ادبى. چاپ پنجم. تهران: امیرکبیر.
شفیعى کدکنى، محمدرضا. 1380 الف. ادوار شعر فارسى از مشروطیت تا سقوط سلطنت. چاپ اول. تهران: