روزگار و آثار سعدى شیرازى در پژوهش خالق میرزازاده

نویسنده

استاد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان )صدرالدین عینی( دانشکدة زبان و ادبیات فارسی تاجیکی.


. روزنامة جنبش، ش 44 ،« فلسفة وط ندوستی و ملّت پرستی در جهان امروزه » . بیک زاده، کامل. مه 1999
سعدی شیرازی. 1961 . بوستان.
. کامسامول تاجیکستان، ش 2 ،« مرد صاحب دل شرح علمی دربارة خ. میرزازاده » . صمد، و. 3 ژانویه 1969
عینی، ص. 1926 . نمونة ادبیات تاجیک. مسکو
. 1942 . شیخ مصلح الدّین سعدی شیرازی. استالین آباد: نشریات دولتی تاجیکستان.
. ش 2 ،Pioneer روزنامة ،« شیخ سعدی » . میرزازاده، خ. 1956
. مجلّة وصیت لنین، ش 2 ،« گلستان 700 ساله شد » . . 195