نغمه هاى الهى مولانا جلال الدین محمد و جبران خلیل جبران

نویسنده

چکیده

در مقاله حاضر، پژوهشگر درصدد برآمده است تا هم آوایى دو نابغه ادبیات جهان، مولانا جلال الدین محمّد مولوى و جبران خلیل جبران را بشنود و آن را به گوش مشتاقان برساند. نیلبکى که جبران در پیامبر از آن یاد م ىکند، همان نى است که مولانا مثنوى معنوى را سعى دارد عوامل سنگینى گوش « المواکب » با آن آغاز مى کند. جبران در قصیده زیباى بشر در مقابل فریادهاى نى الهى را بیان کند. در پیامبر، جبران خود را چنگى مى داند که خداوند آن را مى نوازد و در مثنوى، در داستان پیرچنگى، مولانا حقایقى را درباره انسان و ارتباط او با ذات هستى بخش بیان مى کند و و  عشق که محور همه عالم است، در این نگرش کوتاه، قطعه شعر « ناى » در قصیده « المواکب »  و مثنوى به مشام مى رسد.  

کلیدواژه‌ها


جبران خلیل جبران. 1974 . المجموعة الکامله لمؤلفات )المواکب(. دار صادر بیروت، الطبقة السابقه.
. 1378 . پیامبر. ترجمه حسین الهى قمشه اى. تهران. چاپ اول. انتشارات روزنه.
جعفرى، محمدتقى. 1361 . تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى. چاپ سوم. انتشارات اسلامى.
حافظ، شمس الدین محمد. 1374 . دیوان. چاپ اول. تهران: انتشارات سرور.
شفیعى کدکنى، محمدرضا. 1352 . گزیده غزلیات شمس. چاپ اول. تهران: مجموعه سخن پارسى.
صلاحى مقدم، سهیلا. 1386 . بررسى تطبیقى مولوى و ویلیام بلیک )تخیّل(. چاپ اول. تهران: سوسن.
مولوى، جلال الدین محمد. 1380 . مثنوى معنوى. به تصحیح محمّدرضا برزگر خالقى. چاپ اول. انتشارات زوّار.
نجم رازى )دایه(. 1365 . مرصادالعباد. تصحیح محمّدامین ریاحى. چاپ دوم. تهران: انتشارات علمى و فرهنگى.
Gibran Khalil Gibran, 2006, Poems Yahoo, The Nay.