اثرپذیرى دیوان صائب تبریزى از قرآن کریم

نویسنده

عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد کرمان

چکیده

در مقاله حاضر تلاش م ىشود انواع تأثیرپذیرى از آیات قرآنى در دیوان شاعر برجسته ایرانى، صائب تبریزى، بررسى شود. در این راستا، ابتدا ابیاتى از دیوان شاعر که متحلّى به آیه اى از قرآن است استخراج و آنگاه آیه موردنظر، همراه با توضیحات لازم، ذکر می شود. بدیهى است این اقدام زمانى که با توضیحات وافى درباره بیت یا ابیات برگزیده همراه شود، علاوه بر اینکه خواننده را در درک بهتر مفهوم موردنظر شاعر یارى م ىدهد، نمایانگر تسلط و توجه ویژه صائب بر آیات نیز خواهد بود. پرواضح است که هدف اصلى نگارنده، نشان دادن جنبه هاى پیش گفته است، جنبه هایى که علاوه بر آراستگى ادبى، سب تقویت و استحکام اشعارى است که شاعر با بهر هگیرى از قرآن، و استناد به آیات، غرض خود را در تأیید دیدگاه هایش، به انجاز رسانده و جاى هیچ تردیدى را براى مخاطبان باقى نگذاشته است. در ادامه مقاله، جلو ههاى شگرفى از داستان قرآنى حضرت یوسف، که مدّنظر شاعر واقع شده است، به عنوان محکى در اثبات تسلط وافى شاعر بر آیات قرآنى، از منظر خوانندگان خواهد گذشت.

کلیدواژه‌ها


حافظ، شمس الدین محمد. 1368 . دیوان. مصححین: محمد غنى و محمد قزوینى. تهران: انتشارات طلوع.
رودکى، ابوجعفر. 1369 . دیوان. مصحح: دکتر خطیب رهبر. تهران: انتشارات صفى علیشاه.
سعدى، مصلح الدین. 1370 . بوستان. مصحح: دکتر محمد خزائلى. تهران: انتشارات جاویدان.
شمیسا، سیروس. 1374 . سبک شناسى شعر. تهران: انتشارات فردوس.
صائب تبریزى. محمدعلى. 1366 . دیوان. مصحح: محمد عباسى. تهران: انتشارات طلوع.
صفا، ذبیح الله. 1371 . تاریخ ادبیات در ایران. جلد پنجم. تهران: انتشارات فردوس.
طبرى، محمدبن جریر. 1367 . ترجمه تفسیر طبرى، مصحح: حبیب یغمایى. تهران: انتشارات توس.
کریمى، امیربانو. 1371 . دویست و یک غزل از صائب تبریزى. تهران: انتشارات زوار.