تأثیرپذیرى امیر معزّى از معلّقة امروءالقیس

نویسنده

عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد آستارا

چکیده

امیرمعزّى از شاعران بزرگ و مشهور خراسان است که به ادب عربى ارادت مى ورزید؛ به همین دلیل بسیارى از مضامین شعرى خود را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از طریق شاعران پیش از خود، از ادب عرب اخذ کرده و در تعدادى از قصاید خود، طرح کلى و ساختار عمومى و مضامین و تصاویر شعرى قصاید عربى جاهلى را رعایت کرده است. هدف مقالة حاضر، این است که با بررسى دو قصیده و ابیاتى چند از دیگر قصاید تأثیرپذیرى او را از معلّقه امروءالقیس و مضامین و مفاهیم و تصاویر شعرى او نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


ضیف، شوقى. 1381 . تاریخ ادبى عرب )العصر الجاهلى(. ترجمة علیرضا ذکاوتى قراگزلو. چاپ سوم. تهران:
مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
عسکرى، ابوهلال حسن بن عبدالله ب نسهل. 1372 . معیارالبلاغه. ترجمة دکتر محمّدجواد نصیرى. تهران:
مؤسّسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
الفاخورى، حنّا. 1368 . تاریخ ادبیات زبان عربى. ترجمة عبدالمحمد آیتى. چاپ دوم. تهران: انتشارات
توس.
قرآن کریم. 1385 . ترجمه آیت الله مشکینى. چاپ دوم. قم: انتشارات الهادى.
متنبى. 2003 م. دیوان متنبى. شرح الشّیخ ناصیف الیازجى، مقدّمة دکتر یاسین الایوّبى. چاپ اول. بیروت:
انت
ضیف، شوقى. 1381 . تاریخ ادبى عرب )العصر الجاهلى(. ترجمة علیرضا ذکاوتى قراگزلو. چاپ سوم. تهران:
مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
عسکرى، ابوهلال حسن بن عبدالله ب نسهل. 1372 . معیارالبلاغه. ترجمة دکتر محمّدجواد نصیرى. تهران:
مؤسّسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
الفاخورى، حنّا. 1368 . تاریخ ادبیات زبان عربى. ترجمة عبدالمحمد آیتى. چاپ دوم. تهران: انتشارات
توس.
قرآن کریم. 1385 . ترجمه آیت الله مشکینى. چاپ دوم. قم: انتشارات الهادى.
متنبى. 2003 م. دیوان متنبى. شرح الشّیخ ناصیف الیازجى، مقدّمة دکتر یاسین الایوّبى. چاپ اول. بیروت:
انتشارات دار و مکتبه الهلال.
محجوب، محمّدجعفر. 1372 . سبک خراسانى در شعر فارسى. چاپ اول. تهران: انتشارات فردوس.
معزّى، محمدب نعبدالملک. 1385 . کلیات دیوان. مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا قنبرى. چاپ اول.
تهران: انتشارات زوّار.
نظامى عروضى سمرقندى، احمدبن عمربن على. 1381 . چهار مقاله. تصحیح محمّد قزوینى، به کوشش دکتر
محمد معین. چاپ دوم. تهران: انتشارات زوار.
شارات دار و مکتبه الهلال.
محجوب، محمّدجعفر. 1372 . سبک خراسانى در شعر فارسى. چاپ اول. تهران: انتشارات فردوس.
معزّى، محمدب نعبدالملک. 1385 . کلیات دیوان. مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا قنبرى. چاپ اول.
تهران: انتشارات زوّار.
نظامى عروضى سمرقندى، احمدبن عمربن على. 1381 . چهار مقاله. تصحیح محمّد قزوینى، به کوشش دکتر
محمد معین. چاپ دوم. تهران: انتشارات زوار.