مطالعة تطبیقى «ایمان» در اندیشة میگل د. اونامونو و حافظ شیرازى

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد دانشگاه سمنان

چکیده

ادبیات تطبیقى از مهم ترین گونه هاى ادبى است که ما را در یافتن وجوه مشترک اندیشه هاى بزرگان جهان که ازنظر زمانى ومکانى از یکدیگر فاصله دارند، یارى مى رساند. میگل د. اونامونو، فیلسوف، شاعر و متکلم اسپانیایى با برجاى گذاشتن اثر مهم و عمیق خود، درد  جاودانگى، تأثیر بسیارى بر اندیشمندان پس از خود و به ویژه فلاسفة اگزیستانسیالیست گذاشت. از سویى گزاره هاى اونامونو در باب ایمان به خدا، شباهت بسیارى به عرفاى شرقى دارد و ما را به مقایسة افکار این فیلسوف ژرف اندیش اسپانیایى با این افراد وا می دارد. با دیدگاه حافظ « ایمان » در مقاله حاضر تلاش شده است تا دیدگاه اونامونو دربارة شیرازى، شاعر و متفکر قرن هشتم ه. ق. مقایسه شود و گزاره هاى هر دو در باب ایمان و عشق به خداوند به محک تطبیق کشیده شود. این شباهت و همسانى را به خوبى مى توان با ذکر شواهدى از درد جاودانگى اونامونو و ابیاتى از دیوان حافظ شیرازى نشان داد.

کلیدواژه‌ها


اونامونو، میگل. 1380 . درد جاودانگى. ترجمة بهاءالدین خرمشاهى. چاپ ششم. تهران. ناهید.
. 1385 . هابیل و چند داستان دیگر. ترجمة بهاءالدین خرمشاهى. چاپ پنجم. تهران:
ناهید.
خرمشاهى، بهاءالدین. 1387 . حافظ. چاپ چهارم. تهران: ناهید.
حافظ شیرازى، 1380 . دیوان اشعار. ب هتصحیح غنى و قزوینى. چاپ سیزدهم. تهران: امیرکبیر.
غنیمى هلال، محمد. 1382 . ادبیات تطبیقى، ترجمة شیرازى. چاپ اول. تهران: نشر رشوى.
کلینبرگر، جى. 1384 . کرکگور و نیچه. ترجمة ابوتراب سهراب و الهام عطاردى. چاپ اول. نگاه.
نوالى، محمود. 1379 . فلسفه هاى اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم تطبیقى. دانشگاه تبریز.