دانته و تأثیرپذیرى او از منابع شرقى

نویسنده

مدیر گروه کارشناسى ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامى و عضو هیئت علمى نیمه وقت دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

روزى که دانته نام کمدى را بر اثر خود نهاد، معنى آن با آنچه امروز به کار م ىرود، متفاوت بود. سیصد سال بعد، خود ایتالیایى ها به منظور قدرت بخشیدن و پیونددادن با ماوراءالطبیعه،  نام «الهى » را بر آن افزودند. دانته تدوین کتاب را از سال 1307 م. آغاز کرد. اثر دانته سه بخش یا سه مجلد دارد: اول بخش دوزخ، دوم برزخ )یا به عبارت دیگر، محلّ پاک شدن از گناهان( و قسمت سوم بهشت. مجموعة اثر او را یکصد سرود تشکیل می دهد. هر سرود داراى بندهایى با سه مصراع است که به تفاوت از صد و ده تا صد و شصت مصراع را شامل می شود. هر بخش داراى ده طبقه است: طبقات نه گانة جهنم و یک طبقة مقدماتى آن؛ طبقات هفت گانة برزخ به همراه جزیرة برزخ، طبقة مقدماتى آن و بهشت زمینى؛ طبقات نه گانة بهشت و قسمت عرش اعلا.

کلیدواژه‌ها


قرآن.
ارداویراف نامه )بهشت و دوزخ در آیین فردیسنى(، ترجمة رحیم عفیفى، تهران: انتشارات توس، 1372 .
»ارداویراف نامه «، ترجمة رشید یاسمى، مجلة مهر، سال چهارم، شماره هاى 5 1.
اوستا، ترجمة جلیل دوستخواه، تهران، 1370 .
بورخس، خورخه لوئیس. 1376 : نه مقاله دربارة دانته. ترجمة کاوه سیدحسینى و محمدرضا رادنژاد. تهران:
انتشارات آگه.
ترجمة تفسیر طبرى، تصحیح حبیب یغمائى، تهران: چاپخانة دولتى ایران، 1339 .
جاحظ. 1969 م. الحیوان. ویرایش محمّد عبدالسلام هارون. بیروت: داراحیاءالتراث العربى.
حافظ شیرازى. 1384 . دیوان. تصحیح قاسم غنى و محمد قزوینى. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى،
سازمان چاپ و انتشارات.
. 1346 . دیوان )با تصحیح و حواشى و کشف الابیات(. به اهتمام سیدابوالقاسم انجوى
شیرازى. تهران: کتابفروشى محمدعلى علمى.
دانته، الیگرى. 1352 . کمدى الهى. ترجمة شجاع الدین شفا. تهران: انتشارات امیرکبیر.
. 1378 . کمدى الهى. ترجمة فریده مهدوى دامغانى. با مقدمة احمد مهدوى دامغانى.
تهران: مؤسسة نشر.
»دوزخ دانته، الیگرى «، ترجمة سعید نفیسى، مجلة دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران، ش 9.
زردشت بهرام پژدو. 1343 و 1347 . ارداویراف نامة منظوم. به کوشش رحیم عفیفى. چاپخانة دانشگاه
مشهد.
ژینیو، فیلیپ. 1382 . ارداویراف نامه. ترجمة ژاله آموزگار. تهران: شرکت انتشارات معین، انجمن ایران شناسى
فرانسه.
سعدى. 1370 . گلستان. تصحیح محمدعلى فروغى. تهران: انتشارات اقبال.
سلطان ولد. 1359 . رباب نامه. به اهتمام على سلطانى گرد فرامرزى. تهران: بى جا.
سنایى غزنوى. 1368 . حدیقه الحقیقهًْ و شریعه الطریقه.ًْ تصحیح و تحشیة مدرس رضوى. انتشارات دانشگاه
تهران.
شبسترى، شیخ محمود. 1365 . مجموعة آثار. ب هاهتمام صمد مؤحد. تهران: انتشارات طهورى.