نگرشی تطبیقی بر رویکردهای سیاسی در دیوان ابوالقاسم الشابی و کلیات اقبال لاهوری

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.

3 دانش آموختة دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.

چکیده

« اقبال لاهوری » و « ابوالقاسم شابی » از شعرای انقلابی و متعهد بودند که در راه اصلاح  بیدارسازی افکار مردم گام نهادند. این دو شاعر آزادیخواه علیه جور حاکم بر زمانة خود قیام کردند و به قیام علیه ستم متعهد شدند و ب هعلت خفقا نهای موجود در سرزمی نهای در قصاید « ظالم و ظلام » تونس و پاکستان، زبان رمز و کنایه را برگزیدند تا آنجا که مار تعبیر م ی شود. اقبال نیز از « الثعبان » شابی نماد استعمار فرانسه است و یا از آن به تعبیر م یکند. « گرگ بر هنما » استعمار انگلیس به سعی کردند گوهر نایاب عشق الهی را در هموطنان خود بپرورانند تا « شابی و لاهوری » با توکل به خدا و کسب ارادة ازدست رفته، بر روح صوفیانة خشک حاکم بر زمان خود غلبه کنند و علیه استعمار به پا خیزند.

کلیدواژه‌ها


اقبال، جاوید. 2001 م. افکار اقبال. ترجمة شهین مقدم صفیاری. چاپ اول. چاپخانة لاهور.
اکبریان راد، عبدالله. 1384 . ه . ش. کلیات اقبال لاهوری. چاپ دوم. الهام.
بقایی، محمد. 1385 ه . ش. اقبال و ده چهرة دیگر. چاپ اول. حکایتی دیگر .
جیوسی، سلمی الخضراء. 2001 م. الاتجاهات والحرکات ف یالشعرالعرب یالحدیث. ترجمة عبدالواحد لؤلؤه.
الطبع هًْالاولی. بیروت: مرکز دراسا تالوحده العربیه.
حسنی ندوی، ابوالحسن. 1377 ه . ش. افکار شگفت اقبال. ترجمة ابوشعیب عبدالقادر دهقان. چاپ اول.
شیخ الاسلام.
حکیمی، محمود. 1381 ه . ش. در مدرسة اقبال لاهوری. چاپ دوم. تهران: قلم.
حمدوالدقس، فؤاد. ب یتا. تاری خالادبا ءالعربیه. سوریه، حلب: دارالقلم العربی.
خورشا، صادق. 1381 ه . ش. مجان یالشعرالعرب یالحدیث. چاپ اول. تهران: سمت.
ساکت، محمدحسین. 1385 ه . ش. چاپ اول. ماهتاب شام شرق. میراث مکتوب.
ستوده، غلامرضا. 1362 ه .ش. در شناخت اقبال. تهران: ادارة کل انتشارات تبلیغات اسلامی.
الشابی، ابوالقاسم. 1420 ه . ق./ 1999 م. دیوان اب یالقاس مالشابی، حققه غریدالشیخ. الطبع هًْالاولی. بیروت:
منشورات مؤسس هًْالأعلمی للمطبوعات.
شریعتی، علی. 1386 ه . ش. ما و اقبال. چاپ دهم. الهام.
ضیف، شوقی. ب یتا. دراسات ف یالشعرالعرب یالمعاصر. الطبعه الخامسه. مصر: دارالمعارف.
طنوس، جان. 2001 م. ملا حالموت والحیاه فی شخصی هالشابی و شعره. الطبع هًْالاولی. دمشق