بررسى تطبیقى تمثیل در انگلیسى و فارسى: مطالعه اى موردى در دو کتاب منط قالطیر عطار و سیر و سلوک زائر جان بانى ین

نویسندگان

دانش آموختة دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.

چکیده

تمثیل همواره به عنوان یکى از انواع ادبى محبوب در تمامى ملل پذیرفته شده است و به عبارتى مى توان آن را قالب ادبى اى جهانى دانست؛ علاوه بر این، مفهوم سیر و سلوک یا سفر عارفانه به صورت تمثیلى مکرراً در قالب هایى نظیر شعر و داستان هاى ادبى به کاررفته است. از نمونه هاى تمثیلى منظوم در فارسى مى توان از منط قالطیر عطار و در انگلیسى از نمایش منظوم مرگ سرخ1 اثر ادگار آلن پو 2 یاد کرد و از نمونه هاى تمثیلى منثور مى توان از قصة غربت غریبه3 اثر شیخ اشراق شهاب الدین سهروردى و در انگلیسى از سیر و سلوک زائر4 و بسیارى دیگر، نظیر کمدى الهى5 دانته 6 نام برد. مقالة حاضر برآن است تا از گذر بررسى تطبیقى کتاب هاى سیر و سلوک زائر و منط قالطیر، تفاوت ها و نیز شباهت هاى بین این دو اثر را ازلحاظ محتوا، داستان پردازى، شخصیت پردازى و مضمون سفر معنوى مشخص سازد.

کلیدواژه‌ها


بانی ین، جان. 1380 . سیر و سلوک زائر: مقایسة تطبیقى عرفان مسیحیت و اسلام. ترجمة گلناز حامدى.
تهران: مدحت.
مجلة کیهان، ش 234 ؛ برگرفته از وب سایت ،« هنر تمثیل در آثار ادبى » . دستغیب، ع. 1385
.85/3/ مورخ 15 www.noormags.com
ابوالمجد مجدودبن آدم. 1347 . مثنو ىهاى حکیم سنایى؛ به انضمام شرح سیرالعباد ال ىالمعاد. به تصحیح
محمدتقى مدرس رضوى. دانشگاه تهران.
شمیسا، س. 1373 . انواع ادبى. تهران: انتشارات فردوس.
عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین. 1382 . منط قالطیر. به اهتمام احمد خاتمى. تهران: سروش.
. منط قالطیر (مقامات طیور). بهاهتمام سید صادق گوهرین. چاپ یازدهم.
تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
. 1383 . منط قالطیر. مقدمه و تصحیح و تعلیقات: شفیعى کدکنی. چاپ
اول. انتشارات سخن.
Bunyan, J. 1966. The Pilgrim’s Progress. New York: Oxford University
Press.
Cousin, J. W. 1910. A Short Biographical Dictionary of English Literature.