ارتباط خرد و شادی در شاهنامه فردوسی و مطابقت آن با شعر چند شاعر فارسی و عربی زبان

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.

چکیده

از آنجا که اثر بزرگ ملی میهنمان با نام خداوند جان و خرد آغاز شده است، این آغاز زیبا ارزش و منزلت خرد را از جنبه های مختلف بیان می دارد. حکیم توانا و چیره دست با بینش و اندیشه ای ژرف، زندگی راستین را در صحنه های رزم می جوید و با معرفی و نشان دادن محاسن اخلاقی، و با برحذرداشتن انسان ها از رذایل اخلاقی، هدف والای شادزیستن را جست وجو می کند:
جهان چون گذاری همیب گذرد         خردمند مردم چرا غم خورد (20/6) در مقالة حاضر، پژوهشگر درصدد برآمده است ارتباط خرد و شادی را در شاهنامة فردوسی بررسی کند و نتایج حاصل از بررسی را با شعر چند شاعر فارسی و عربی زبان تطبیق دهد و درنهایت، نتیجة مشترک را بیان کند.

کلیدواژه‌ها


قرآن، 1371 . ترجمة مهدی الهی قمشه ای. تهران: صفا.
بهادری نژاد، مهدی، 1378 . شادی و زندگی. تهران: دایره.
حافظ. 1320 . دیوان. تصحیح قاسم غنی و محمد قزوینی. تهران.
حمیدیان، سعید. 1376 . شاهنامة فردوسی. قطره.
الخطیب التبریزی. 1887 م. شرح حماسة ابوتمّام. بیروت.
دهخدا، علی اکبر. 1372 . لغ تنامه. تهران: دانشگاه.
زنجانی، محمود. 1372 . فرهنگ جامع شاهنامه. تهران: عطایی.
غزالی طوسی، محمد. 1361 . کیمیای سعادت. تهران: فرهنگی.
کریستن سن، آرتور امانوئل. 1378 . ایران در زمان ساسانیان. ترجمة غلامرضا رشید یاسمی. تهران: صدای
معاصر.
گلبن، محمد. 1345 . کتا بشناسی صادق هدایت. سپهر.
ماسه ، هانری. 1350 . فردوسی و حماسة ملی. ترجمة مهدی روشن ضمیر. دانشگاه تبریز.