کاربرد تحلیلِ ساختارى روایت:تحلیل روایىِ نمایش نامة ملاقات بانوى سالخورده اثر با تکیه بر دیدگاه رولان بارت ،« فریدریش دورنمات »

نویسنده

دانشجوى دکتراى زبان و ادبیات آلمانى دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات.

چکیده

 نمایش نامة ملاقات بانوى سالخورده که فریدریش دورنمات ( 1990- 1921 ) در سال 1955 آن را به رشتة تحریر درآورد، ازسوى بسیارى از منتقدان ادبى به عنوان بهترین اثر وى شناخته و سبب شد تا این نویسندة شهیر سوئیسى شهرتى جهانى کسب کند. در این مقاله، با کاربرد تحلیل ساختارى روایت و به طور خاص رویکرد رولان بارت فرانسوى در این باب، به تحلیل روایى این نمایش نامه پرداخته و ضمن کاوش در کارکردها و کنش هاى این نمایشنامه به منزلة یک روای ت لای ه هاى زیرین این روایت، کنکاش و دلالت ها و معانى پنهان آن کشف و آشکارسازى مى شود؛ آنچه رولان بارت در تحلیل روایت درپى آن است. درواقع آنچه پس از خوانش این روایت رؤیت پذیر مى شود، منفع ت جویى و سست بودن باورهاى افراد جامعه است؛ افرادى که براى سود اقتصادى، به راحتى اصول اخلاقى را زیرپا مى گذارند و بدین منظور، برخلاف آنچه در ظاهر مى گویند، درپى کسب منفعت و نفع شخصى، حتى حاضر مى شوند دست به جنایت بزنند.

کلیدواژه‌ها


آسابرگر، آرتور. 1380 . روایت در فرهنگ عامه، رسانه و زندگى روزمره. ترجمة محمدرضا لیراوى. تهران:
نشر سروش.
آلن، گراهام. 1385 . رولان بارت. ترجمة پیام یزدانجو. تهران: نشر مرکز.
بارت، رولان. 1387 . درآمدى بر تحلیل ساختارى روای تها. ترجمة محمد راغب. تهران: فرهنگ صبا.
تادیه، ژان ایو. 1387 . نقد ادبى در قرن بیستم. ترجمة مهشید نونهالى. تهران: انتشارات نیلوفر.
تولان، مایکل. 1383 . درآمدى بر روایت. ترجمة ابوالفضل حرى. تهران: انتشارات فارابى.
دورنمات، فریدریش. بى تا. ملاقات بانوى سالخورده. ترجمة حمید سمندریان.
در کتاب درآمدى بر تحلیل ساختارى روای تها، نوشتة ،« پیشینة دانش روایت شناسى » . راغب، محمد. 1387
رولان بارت، تهران: فرهنگ صبا.
رهنما، تورج. 1357 . برشت، فریش، دورنمات. تهران: توس.
مجلة خوانش. بهار، تابستان، پائیز ،« روایت شناسى و تحلیل روایت » . طلوعى، وحید؛ خالق پناه، کمال. 1387
.45- و زمستان 1387 ، ش 9، ص 51
ترجمة منصور ابراهیمى، در روایت و ضدروایت، زیرنظر محمد پزشک، ،« روایت » . میلر، ف. جى. 1377
تهران: بنیاد فارابى.
ولوارث، جورج. 1372 . فریدریش دورنمات. ترجمة عزت الله فولاوند. تهران: نشر نشانه.
McQuillan, Martin. 2000. The Narrative Reader. London :Routledge