بررسی فونت های یونی کد رایانه ای فارسی و عربی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد جیرفت.

چکیده

پس از ورود رایانه به کشور، در زمینة ایجاد الگوی چیدمان استاندارد حروف فارسی برروی صفح هکلید و نیز ایجاد فون تهای استاندارد، متولی معتبر و واحدی وجود نداشت، درنتیجه، شرک تها و مؤسسات مختلف به دلیل نیاز بازار و خواست ههای رو به گسترش ، جامعه، به ابداع خود، الگو یهای مختلفی همانند استانداردهاى غیررسمى ویندوز 1256 ایرا نسیستم، پانیذ، سایه و فارس یسازهای مختلفی را که اغلب متأثر از زبان و خط عربی بودند، به عنوان طرح حروف صفح هکلید و فونت ارائه کردند و از این نظر لطمات شدید و زیانباری به زبان و متون فارسی و نیز پایگا ههای اطلاعات ملی و اداری و علمی وارد شد. به عنوان مثال، اگر گنجین ههای ادب فارسی، همانند شاهنامه، با فون تهای فارسی رایج و کدپی چهای مقتبس از عربی ذخیره شود و کسی بخواهد دنبال مصرعی شامل حرف نقط هدار عربی هیچ موردی پیدا نمی کند، « ی» ب ینقطة فارسی بگردد، به دلیل وجود « ی» چراکه شاهنامه فارسی به سهو و ناخواسته ب هصورت عربی ذخیره شده است. در مقالة حاضر ابتدا دربارة این تنگنا بحث، سپس پیشنهاد شده که راه حلّ گریز از آن، ایجاد، توسعه و استفاده از فون تهایی است که براساس یون یکد و استاندارهای مؤسسة تحقیقات صنعتی ایران تهیه شده اند، آنگاه با مقایسة فون تهای رایج و برشمردن نقاط ضعف آنها نتیجه گرفته شده است که در صورت ادامة رویة فعلی، تمامی متون دیجیتال فارسی، اعم از گنجین ههای ادبی، پایگا ههای اطلاعاتی، متون علمی و... با بحران اسفناکی روب هرو خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


(http://www.isiri.rog/std/6219.htm) مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
(http://www.shci.ir) شورای عالی انفورماتیک کشور
(http://www.wazu.jp/gallery/Fonts_Persian2.html) سایت ژاپنی وازو