تطبیق مبحث حروف کتاب نه جالأدب رامپوری هندی با مباحث حروف دستور زبا نهای فارسی در ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.

2 دانش آموختة دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده

کتا ب نه جالأدب، تألیف نج مالغنی رامپوری ( 1339 ه . ق.) است. ای نکتا ب درحکم دایره المعارفی است که تمامی مباحث دستوری را با توضیح و تفصیل بسیار و مثا لها و شواهد متعدد، با استفاده از حدود 300 کتاب، رساله و فرهنگ، در سه باب در خود جای داده است. باب سوم این کتاب، به مبحث حروف اختصاص داده شده است؛ که در آن، پس از تعریف حرف و تقسیم بندی آن به دو دسته حروف مبانی و اصطلاحی، ویژگی های هش ت حرف مختص زبان عربی توضیح داده شده است. حروف همزه و الف نیز از ذهن نقّاد این نویسنده دور نمانده است. در مقالة حاضر، برای تطبیق مباحث مطرح شده در کتاب با مباحث دستوری جدید، از کتا بهای معتبر دستوری، آواشناسی و فرهن گهای گوناگون تألیف شده در ایران استفاده و سعی شده است مباحث و مثا لهایی ارائه شود که امروزه در زبان فارسی دیده و شنیده می شوند.

کلیدواژه‌ها


انوشه، حسن (سرپرست). 1375 . دانشنامة ادب فارسی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
پنج استاد. ب یتا. دستورزبان فارسی. تهران: علمی.
دهخدا، علی اکبر. 1337 . لغ تنامه. زیرنظر محمّد معین. تهران: دانشگاه تهران.
صدرالدّین حاج سیدجوادی، حسن. 1372 . دستورنویسی فارسی در شب هقاره. پاکستان: مرکز تحقیقات
فارسی ایران و پاکستان.
فرشیدورد، خسرو. 1382 . دستور مفصّل امروز. تهران: سخن.