مقایسة نمود هاى جنگ در رمان سووشون سیمین دانشور و رمان اسیر خشک ىها اثر دوریس لسینگ درپرتو نقد زنانة شوالتر

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد تبریز.

2 دانشجوى کارشناسى ارشد دانشگاه آزاد اسلامى واحد تبریز.

چکیده

رمان اسیر خشک ىها، چهارمین جلد از سرى رمان هاى بچ ههاى وحشت لسینگ است. طبق آنچه کلین به نقد از لسینگ نوشته، در نگارش سرى رمان هاى بچ ههاى وحشت، لسینگ بیش از پیش مصاحبه های زندگى اجتماعى و شخصیتى خود را شرح داده است( 15 ). از سویى دیگر، طبق مصاحبه های انجام شده با دانشور که نمونه اى از آن در کتاب شناخت و تحسین هنر او به چاپ رسیده وی در نگارش سووشون، از حقایق زندگى خود و پیرامون اجتماعى اش الهام گرفته است ( 467 ). باتوجه به تفاوت تجربة شخصى و اجتماعى دانشور و لسینگ از جنگ، در مقالة حاضر برآنیم تا با استفاده از تئورى نقد زنانة شوالتر، نمود هاى جنگ را در دو رمان اسیر خشک ىها و سووشون مقایسه کنیم. به نظر شوالتر، زنان نویسنده، هرچند ازنظر جغرافیایى از هم دور باشند، در واکنش به یک واقعیت اجتماعى مشترک (نظیر جنگ)، سبک نوشتارى مشترکى به کار مى گیرند و از رفتار نوشتارى مشابهى پیروى مى کنند.

کلیدواژه‌ها