تطبیق دو داستان ویس و رامین و تریستان و ایزوت

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد جیرفت

2 دانش‌آموختة دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تبریز

چکیده

در این مقاله سعی شده است، به صورت موجز، مقایسه‌هایی بین دو داستان ایرانی و اروپایی انجام گیرد. در هر دوی این داستان‌ها، عشق ناگزیر و چاره‌ناپذیری در کار است که همة ارزش‌ها را باژگونه می‌کند؛ درد عشق موذیانه می‌شود و عاشقان آن را نهانی ناگزیر تحمل می‌کنند. با وجود تشابه‌هایی که میان داستان‌های عاشقانة جهان وجود دارد، هنوز نکات مشترک بسیاری از داستان‌ها شناخته نشده است. امید است که در این مقاله، فاصله‌های مکانی بین این دو نویسنده ازمیان برداشته و زیبایی‌های هر دو داستان که در لفافة نظم و نثر پنهان است، آشکار شود.

کلیدواژه‌ها