غزل در اشعار سعدی و متنبی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد گرمسار

چکیده

سعدی و متنبی هر دو از شاعران بزرگ و نامی ایران و عراق به‌شمار می‌آیند که در برخی از وجوه تفکر و نحوة بیان و نوع بینش و هنر تصویرگری و جوشندگی طبعی بسیار نزدیک به یکدیگر دارند. در این پژوهش، غزل و به‌تبع آن، عشق و عاشق و معشوق در اشعار این دو شاعر و در راستای آن، مضامین و دیدگاه‌های مشترک آنان دربارة این سه مقوله بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها