نگاهی تطبیقی به داستان‌نویسی فئودور داستایوسکی وغلامحسین ساعدی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد اسلامشهر

2 دانش‌آموختة دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد کرج

چکیده

در مقالة حاضر سعی شده است نشان داده شود ادبیات داستانی نوین ایران از ادبیات داستانی جهان تأثیر پذیرفته است. با مطالعة آثار داستانی معاصر روشن می‌شود که ایرانیان پس از آشنایی با آثار ادبی مدرن دنیا، تحت تأثیر شیوه‌ها و مکاتب ادبی جهان قرار گرفتند.  بنابر برخی ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک، تأثیرپذیری داستان‌نویسان ایرانی از آثار ادبیات روسیه، بیش از سایر کشورها بوده‌است. مؤلفان با انتخاب داستایوسکی و ساعدی ـ به‌عنوان دو داستان‌نویس و نمایندة دو فرهنگ و از دو زمان متفاوت ـ نتیجه می‌گیرند که نویسندة روس چگونه بر سبک نویسندة ایرانی اثر گذاشته است. در این مقاله تلاش شده است برخی شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو نویسنده در سبک و شیوة کار و مضامین نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها