بررسی تطبیقی اندیشه‌های هستی شناسانة دو شخصیت فلسفی در رمان‌های "سلوک" از محمود دولت آبادی و "مهمانی خداحافظی" از میلان کوندرا

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب

2 دانش‌آموختة دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب

چکیده

مقالة حاضر، پژوهشی است در گزاره‌های اندیشمندانة دو نویسندة مشهور از شرق و غرب است که در بسیاری جهات شبیه هم بوده و گاهی در نقطة مقابل هم ایستاده‌اند: یکی میلان کوندرا ـ نویسنده و متفکر مشهور اهل جمهوری چک ـ و دیگری، محمود دولت‌آبادی ـ از نویسندگان مطرح معاصر ایران ـ که با توجه به ترجمة اکثر کتاب‌هایش به زبان‌های دیگر، شهرت جهانی دارد. شباهت و همسانی افکار فلسفی شخصیت‌های اصلی دو کتاب با عناوین سلوک (از دولت آبادی) و مهمانی خداحافظی (از کوندرا)  بحث اصلی این تحقیق است که با شاهد مثال‌هایی عینی تطبیق داده شده‌اند. 

کلیدواژه‌ها