بدبینی فلسفی در اندیشه ابوالعلاء معرّی و آرتور شوپنهاور

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ابوالعلاء معری از ادیبان و اندیشمندان قرن چهارم هجری است که ازطریق شعر و ادب توانست افکار خود را جاودانه سازد. آرتور شوپنهاور، فیلسوف نام آور قرن نوزدهم آلمان نیز از ادبیات بهرة فراوان گرفت و خود یکی از بزرگ ترین استادان نثر زبان آلمانی است؛ ولی آنچه میان این دو تن قابل مقایسه و بررسی است، افکار فلسفی بدبینانة این دو است که هر دو با تفاوت هایی در نظریه و عمل به تبیین آن دست زده اند. این دو اندیشمند نقاط اشتراک و اختلاف فراوانی دارند و شاید نقاط اشتراک آن دو بیش از نقاط اختلافشان باشد.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه
ابن خلکان، شمس الدین ابوالعباس. بى تا. وفیات الأعیان فی أنباء أبناء الزمان. تحقیق د. احسان عباس. بیروت:
دار الثقافهًْ.
حسین، طه. بى تا. تجدید ذکرى أبی العلاء. مصر: دار المعارف.
ذاکرزاده، ابوالقاسم. 1386ش. فلسفه شوپنهاور. تهران: انتشارات الهام.
السیوطى، جلال الدین عبدالرحمن. 1979م. بغیة الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاة. بیروت: دار الفکر.
الصفدی، صلاح الدین خلیل بن أیبک. 1981م. الوافی بالوفیات. تحقیق د. احسان عباس. آلمان: دار فرانزشتاینر ویسبادن.
عبدالحکیم القاضى، محمد و عبدالرزاق عرفات، محمد. 1989م. اتحاف الفضلاء برسائل أبی العلاء. قاهره: دار الحدیث.
المعری، أبوالعلاء. 1992م. دیوان لزوم ما لا یلزم. تحقیق وشرح د. کمال یازجى. بیروت: دار الجیل.
مگى، بریان. 1372ش. فلاسفه بزرگ؛ آشنایى با فلسفه غرب. ترجمه عزت الله فولادوند. تهران: انتشارات خوارزمى.