بررسی تطبیقی سَبْ¬رَس وجهی با حسن و دل و دستور عشّاق سیبک نیشابوری

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده

اسدالله وجهی از این خاندان به مقام ملک‌‌الشعرایی دربار رسید. او شاعر و نویسندة والامقام اردو و فارسی بود که به غالب دکن شهرت یافت. وجهی نخستین نثرنگار اردوست که کتاب سب‌رس او را نخستین اثر منثور ادبی زبان اردو می‌دانند. کتاب دیگر او هم به نام قطب مشتری، سبب شد که او را اوّلین نقّاد ادب اردو بنامند. وی در این کتاب به بیان معیارها و اصول نقد شعر و شاعری پرداخته است، کتابی که هنوز هم اعتبار خود را حفظ کرده است. بررسی محتوای کتاب سب‌رس که اوّلین تمثیل صوفیانه در زبان اردو به شمار می‌آید نشان می‌دهد که نویسندة کتاب کاملاً تحت تأثیر دوائر معروف فتّاحی یا سیبک نیشابوری بوده است، که نویسندة مقالة حاضر بر آن است تا به بیان این تأثیرپذیری پرداخته، موارد مشابه را در حدّ امکان نشان دهد.

کلیدواژه‌ها