تأثیر صفات الهی در نهج‌البلاغه بر بوستان سعدی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان

چکیده

 
 
 
چکیده
 
بعد از قرآن کریم نهج‌البلاغه حکیمانه‌ترین کتابی است که به صورت کلامی نافذ و پرمعنی برای ما مسلمانان به یادگار مانده است. این گنجینه‌ی معنوی بر بزرگان ادبی کشور ما نیز تأثیرات به سزایی داشته است. در این مقاله کتاب بوستان سعدی مورد بررسی قرار گرفت و مواردی که سعدی از سخنان گهر بار حضرت علی (ع) از نهج‌البلاغه و غررالحکم و درر الکلم استفاده کرده و از کلام ایشان بهره برده است، مشخص شد و مورد بررسی و توضیح قرار گرفت. اما دریافت کلام حکیمانه‌ی اهل حکمت، سرمایه‌ای کلان می‌خواهد که نگارنده در حد بضاعت خود به آن پرداخته است. ضمناً در ابتدای هر موضوعی در صورت امکان آیه‌ای از قرآن کریم آورده شده است.
 
کلید واژه‌ها :بوستان سعدی، کلام حضرت علی (ع)، صفات الهی، تأثیر پذیری، ماندگاری آثار.

قرآن کریم. 1379 . ترجمه مهدى الهى قمشه اى. نشر روح.
قرآن کریم. بى تا. همراه با کشف الایى ات بى سابقه. با تجوید و ترجمه.
اسکندرى، حسین. 1381 . آی ههاى زندگى. تهران: سروش.
فصلنامه علمى پژوهشى ادبیات .« تأثیر پذیرى سعدى از راغب اصفهانى » . خالدیان، محمدعلى. 1389
تطبیقى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفت، سال چهارم، شماره ى دوازدهم.
خزائلى، محمد . 1372 . شرح بوستان. تهران: چاپخانه محمد حسن علمى.
دشتى، محمد . 1384 . ترجمه نه جالبلاغه. قم: انتشارات سبط النبى.
رسولى محلاتى، سید هاشم. 1387 . شرح و ترجمه غررالحکم و درر الکلم. تهران: دفتر فرهنگ اسلامى.
فیض الاسلام اصفهانى، سید على نقى. 1375 . ترجمه نه جالبلاغه. تهران: انتشارات فقیه.
شهیدى، سید جعفر. 1376 . ترجمه نه جالبلاغه. تهران: انتشارات علمى و فرهنگى.
مخملى، احمد. 1382 . راهنماى کشف موضوعى آیات قرآن. تهران: انتشارات کتاب یوسف.