بررسی اندیشه ی فمینیسم در آثار شهرنوش پارسی پور و مارگریت دوراس

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات فارسی و کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان.

چکیده

 
 
چکیده:
شهرنوش پارسی پور و مارگریت دوراس دو نویسنده معاصر ایرانی و فرانسوی هستند که در داستان‌هایشان به دلایلی چون زن بودن، نویسنده و روشن فکر بودن، زیستن در دنیای قرن بیستم، آشنایی با نگرش‌های گوناگون فمینیستی، تجربه زندگی شرقی، شباهت‌ها و همسرایی‌هایی وجود دارد. سوال این است که چه همسرایی و هماهنگی‌های فکری و عقیدتی میان پارسی پور و دوراس وجود دارد؟ پیش فرض این تحقیق بر این استوار است که توجه به «عشق آزاد» و «رئالیسم جادویی»، سنت شکنی و عصیان علیه وضع موجود زنان، به چالش کشیدن باورهای بی پایه و خرافی، اعتراض به نگاه ملکی و مالی به زن، انتقاد از قوانین حاکم مرد محور، ذکر ستم پذیری و تحقیر تاریخی زن، خودفروشی و احساس ترس و ناامنی زنان، تشویق زنان به کسب علوم مختلف و الگو گرفتن از مردان و... مواردی مشترک در داستان‌های این دو نویسنده است.
                                                                        
 واژه‌های کلیدی: فمینیسم، داستان، شهرنوش پارسی پور، مارگریت دوراس.

.90- مجله آدینه ؛ 1367 ؛ شماره 91 ؛« چرا مى نویسم » ؛ پارسى پور؛ شهرنوش
. انتشارات اسپرک؛ چاپ سوم؛ 1369 ؛« سگ و زمستان بلند » ؛ پارسى پور؛ شهرنوش
. چاپ چهارم؛ انتشارات البرز؛ 1372 ؛« طوبا و معناى شب » ؛ پارسى پور؛ شهرنوش
. انتشارات شیرین؛ 1383 ؛« مردان در برابر زنان » ؛ پارسى پور؛ شهرنوش
www.zoon.ir ؛ نسخه الکترونى ؛ « زنان بدون مردان » ؛ پارسى پور؛ شهرنوش
انتشارات باران؛ 1372 ؛« عقل آبى » ؛ پارسى پور؛ شهرنوش
. ایولین رید؛ آزادى زنان: مسائل، تحلیل ها و دیدگاه ها؛ ترجمه افشنگ مقصودى؛ انتشارات گل آذین؛ 1383
. ویرکندله، آلن؛ حقیقت و افسانه؛ترجمه قاسم روبین؛ انتشارات نیلوفر؛ 1380
. لبلى، فردریک ؛ مارگریت دوراس یا شکیبایى قلم؛ ترجمه افتخار نبوى نژاد؛ انتشارات کتاب روز؛ 1380
. دوراس، مارگریت؛ باران تابستان؛ ترجمه قاسم روبین؛ انتشارات چکامه ؛ 1370
دوراس، مارگریت؛ شیدایى لل و اشتاین؛ ترجمه قاسم روبین؛ انتشارات نیلوفر؛ 1382
دوراس، مارگریت؛ درد؛ ترجمه قاسم روبین؛ انتشارات نیلوفر، 1384
. دوراس، مارگریت؛ عاشق؛ ترجمه قاسم روبین؛ انتشارات نیلوفر؛ چاپ ششم؛ 1384
. دوراس، مارگریت؛ نایب کنسول؛ ترجمه قاسم روبین؛ انتشارات نیلوفر؛ 1379
ترجمه ى علیرضا انوشیروانى؛ فصلنامه ى ادبیات ؛« فلسفه و نظریه اى جدید در ادبیات » ؛ یوست، فرانسوا
. تطبیقى؛ سال دوم؛ شماره 8. تابستان 1387