اشعار «سیلویا پلات»1 و فروغ در نقد و بررسی دیدگاههای «الاین شوالتر»2

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک(استادیار زبان و ادبیات فارسی)

2 ، دانش آموخته ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک(زبان و ادبیات انگلیسی)

چکیده

مقاله حاضر جستاری است بر درک بهتر اشعار پری شادخت شعر معاصر ایران، فروغ فرخ‌زاد و نامدارترین شاعره معاصر آمریکا، سیلویا پلات. بر طبق نظر شوالتر، نقد و بررسی آثار شاعران و نویسندگان زن براساس چارچوب‌های برآمده از آثار ادبی نویسندگان مرد از یک سو به معنای تأیید گفتمان مردسالارانه حاکم بر فضای نقد می‌باشد و از سوی دیگر منجر به سکوت زنان حتی در تجزیه و تحلیل آثار خودشان می‌شود. این مقاله بر آن است تا با بررسی تطبیقی اشعار فرخ‌زاد و پلات، پی به وجوه مشترک اندیشه‌های این دو شاعر ببرد. به راستی فرخ‌زاد در دو دفتر آخر خود بار دیگر متولد می‌شود و به فصل جدیدی از ایمان در زندگی خود دست می‌یابد و پلات نیز در شاه کار ادبی‌اش آریل تکامل و پختگی یک شاعر بزرگ را تجربه می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


جلالى، بهروز. جاودانه ماندن، در اوج زیستن. تهران: انتشارات مروارید، 1377
. خزائل، حسن. فرهنگ ادبیات جهان. جلد 4. تهران: نشر کلبه، 1384
. روشنى، رضا. من فروغ. تهران: انتشارات نگیما، 1383
. سعیدپور، سعید. در کسوت ماه. ترجمه اشعار سیلویا پلات. تهران: انتشارات مروارید، 1382
. فرخ زاد، فروغ. دیوان فروغ فر خزاد. تهران: نشر دنیاى تمدن سبز، 1382
Castle, Gregory. Literary Theory. USA: Blackwell, 2006.
Hannah, Sara. “’Something Else Hauls Me through Air’ Sound and Structure
in Four Late Poems by Sylvia Plath.” Literary Imagination: The Review of
the Association of Literary Scholars and Critics. NY: Cornell University
Press, 2003, pp. 232-66