جایگاه فرهنگ و ادب ایران با نگرش ویژه به گوته و روکرت

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران (استادیار زبان آلمانی)

چکیده

نفوذ فرهنگ و ادب شرق در غرب که از زمان جنگ‌های صلیبی آغاز شد، تا آن جا پیش رفت که نویسندگان دوره ″رمانتیسم″ آلمان در شرق نیروی تازه‌ای برای الهام در خلق آثار ادبی دیدند. گوته بعد از مطالعه‌ی ابیاتی چند از ترجمه‌ی دیوان حافظ هامر-پورگشتال تحت تأثیر قرار گرفت و در آشنایی فرهنگ و ادب ایران در آلمان نقش بسزایی ایفا کرد. فردریش روکرت نیز در راستای افکار و اندیشه‌های گوته، با ترجمه‌ی فرهنگ و ادب شرق نه فقط به دنبال آشنایی بیش از پیش غرب با فرهنگ و ادب شرق بود، بلکه در جهت غنا سازی زبان آلمانی که از منظر او از تمامی ابزار لازم برای بیان تفکر ملت‌ها برخوردار بود، گام برداشت. مقاله‌ی ذیل با استناد با افکار گوته و روکرت در باب شرق و ایران، جایگاه فرهنگ و ادب ایران را در دوره‌ی رمانتیسم در آلمان به تصویر می کشد.

کلیدواژه‌ها


در: پژوهش زبا نهاى خارجى. .« جایگاه شرق و دیوان حافظ در اندیشه ى گوته » . حدادى، م .ح. 1385
شماره ى 30 . تهران
ترجمه: محمد فرمانى. در: فصلنامه .« یوهان گ. هردر و فرهنگ ایرانى » .1374- شیمل، آنه مارى. 1375
. هنر. شماره 30
Albrecht, J. 1998. Literarische Übersetzung: Geschichte, Theorie, kulturelle
Wirkung. Darmstadt.
Erdmann, J. 1988. 200 Jahre Friedrich Rückert. 1788-1866 Dichter und
Gelehrte (Hrsg.). Couburg.
Goethe, J. W. v. 1951. “Aus den Tag- und Jahresheften 1815”. In: Weitz, H.-J