بررسى لاله رخ توماس مور در پرتو نظریه ادوارد سعید

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز )استادیار زبان و ادبیات انگلیسی

2 دانش آموخته ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (زبان و ادبیات انگلیسی)

چکیده

شعر بلند روایی لاله رخ نوشته توماس مور شاعر ایرلندی داستان سفر شه دختی جوان و دلدادگی او به فرامرز، شاعر جوانی است که در مسیر سفر داستان‌هایی از سرزمین ایران روایت می‌کند. دوران حیات شاعر مصادف با حکومت ناپلئون، سلطنت جورج سوم و نیز استعمار ایرلند توسط انگلیس است و آن چه در بررسی شعر لاله رخ جالب می‌نماید گزینش هدفمند وقایع تاریخی ایران، داستان‌های کهن فارسی و متون اسلامی، و تطبیق آن با فضای سیاسی زمان و مکان شاعر است که در حیطه نظریه شرق شناسی ادوارد سعید (1979) قابل بررسی می‌باشد. شرق شناسی به بررسی نحوه تعامل متون شرق نگر غربی با عناصر شرقی می‌پردازد و طرح آن دریچه جدیدی بر مطالعه و احیای متون ادبی نویسندگان و مستشرقان غربی قرون هجده و نوزده میلادی گشوده است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
در: « موتیف هاى مشترک راست نمایى در اشعار سعدى و والت ویتمن » . احمد سلطانى، منیره. 1388
11- فصلنامه علمى پژوهشى مطالعات ادبیات تطبیقى. سال سوم، شماره 9؛ ص 26
اسمى تر، هووارد. 2000 . تاریخچه آواز: آواز خوانى در قرون نوزده و بیست. کارولینا: انتشارات دانشگاه
کارولیناى شمالى.
بل، جان. 1828 . گردهمایى زیبارویان: یا مجله دربار و شیکپوشان، شامل ادبیات اصیل و اطلاعات دنیاى
190- مد. شماره هفتم. ص 1
پیر نجم الدین، حسین. 2002 . نمایش شرق شناسانه ایران در آثار اسپنسر، مارلو، میلتون، مور، و موریر.
رساله دکترا. بیرمینگام: آرشیو دانشگاه بیرمینگهام.
در: مجله ایران شناسى، سال اول، شماره .« قیام مقنع، جنبش روستایى سپیدجامگان » . تابان، تورج. 1368
532- 3، ص 561
جامى، عبدالرحمن بن احمد. 1386 . مثنوى هفت اورنگ. تصحیح مرتضى مدرس گیلانى. تهران: اهورا.
حسن، کاید. 1991 . ش بهاى عربى: زمین هها، تحولات، و تأثیرات آن بر تئاتر و ادبیات انگلیس. رساله دکترا.
تگزاس: دانشگاه تگزاس.
سعدى. کلیات سعدى. 1355 . تصحیح ذکاءالملک فروغى. چاپ چهارم. تهران: سازمان چاپ و انتشارات
جاویدان.
سعید، ادوارد. 2003 . شرق شناسى. نیویورک: پنگوئن بوکس.
شرف الدین، محمد. 1996 . اسلام و شرق شناسى رمانتیک: مواجهات ادبى با جهان شرق. لندن: آى. بى.
توریس.
صفا، ذبیح الله. 1379 . حماس هسرایى در ایران. چاپ ششم. تهران: امیرکبیر.
طبرى، محمد بن جریر. 1354 . تاریخ طبرى. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
کلینى، ثقة الاسلام. 1387 . اصول کافى. ترجمه و شرح فارسى شیخ محمد باقر کمره اى. چاپ ششم.
تهران: انتشارات اسوه.
کیتلى، توماس. 1833 . اسطوره شناسى پریان. لندن: ویتیکر، تریچر و شرکا.
گرگورى، الن. 2006 . شرق شناسى توماس مور. دوبلین: نیوستید ابى اند آیریش بایرن سوسایتیز.
گود، جى. ام. گرگورى، اُ، باث ورث، اِن. 1813 . پنتولوژیا: دایره المعارف جدید، حاوى مجموعه کامل الفبایى