بررسی سیر تحول شعر نو در زبان عربی و فارسی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفت.

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

   قرن بیستم شاهد تحول و دگرگونی عمیقی در همه رشته های هنری است، شعر نو نیز یکی از تحولات بزرگ به شمار می آید که افقهای تازه ای را در برابر دیدگان گشوده است. مورخان و ناقدان درباره تاریخ دقیق پیدایش شعر نو با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اما آنچه مسلم است این است که شعر نو به عنوان پدیده ای جدید در حوزه ادبیات در ایران و کشور های عربی و حتی کشور های اروپایی به دنبال تغییر و تحولات در ساختار و مضمون شعر قدیم بوجود آمد و توسط نیما یوشیج در ادبیات فارسی و نازک الملائکه  و بدر شاکر السیاب در ادبیات عربی به صورت تثبیت شده به همگان معرفی شد.
   این مقاله در صدد است تا تاریخچه و سیر تحول و پیشگامان شعر نو را در این دو زبان به قصد بیان اشتراکات و همانندیها مورد بررسی و تحلیل قرار دهد . 

کلیدواژه‌ها


آرین پور، یحیى. 1354 . از صبا تا نیما(تاریخ 150 سال ادب فارسى)، تهران.
أبو الفرج اصفهانى، على بن حسن. 1997 . الأغانى، بیروت: دار الجیاء التراث، ط. ثانیه.
اخوان ثالث، مهدى. بى تا. بدایع و بدعت ها و عطا و لقاى نیما یوشیج، بزرگمهر، چاپ دوم.
بلاطه، عیسى. 1971 . بدر شاکر السیاب، حیاته و شعره، بیروت: دار النهار.
جمیل سراج، نادره. 1997 . شعراء الرابطه القلمیه، بیروت: دار الجیل، ط.أولى.
حقوقى، محمد. 1367 . شعر نو از آغاز تا امروز، تهران: نشر ثالث.
حقوقى، محمد. 1380 . مرورى بر تاریخ و ادبیات امروز ایران، تهران: قطره، چاپ چهارم.
خفاجى، محمد عبد المنعم . 1992 . الأدب الأندلسى، التطور و التجدید، بیروت: دار الجیل، ط. أولى.