دورة ادبى باروک، آندره اس گریفیوس و تأثیرپذیرى او از سعدى

نویسنده

عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکزى.

چکیده

در آغاز سدة هفدهم و با توجه به اهمیت ایران در دورة صفوى، نخست گلستان و سپس بوستان سعدى به زبان آلمانى ترجمه شد. این ترجمه ها در عصرى انجام پذیرفت که اروپا پس از پایان جنگ هاى سى ساله، دستخوش شرایط سخت و دشوار بود. بازتاب این شرایط را مى توان در آثار ادبى دورة باروک و شعر و نمایش هاى آن بازشناخت. آندره اس گریفیوس - شاعر آلمانى بزرگ این دوره- شعرهایى دارد که به نطر مى رسد برخى از آنها را با الهام پذیرى از سعدى سروده است. هدف مقالة حاضر، شرح دورة باروک، ترجمه هاى آثار سعدى به زبان آلمانى در این دورة ادبى، سفرنامة موجود آن دوره و تأثیر آن بر سروده هاى آندره اس گریفیوس است.

کلیدواژه‌ها


اولئاریوس، آدام. 1364 . سفرنامة آدام اولئاریوس. تهران: انتشارات شرکت کتاب براى همه.
حسن لى، کاووس. 1380 . فرهنگ سعد ىپژوهى. شیراز: بنیاد فارس شناسى.
سه قرن و نیم سعدى شناسى در غرب از روى ترجمه هاى گلستان و » . روان فرهادى، عبدالغفار. 1366
.196- ذکر جمیل سعدى، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ج 2، ص 175 ،« بوستان
ریپکا، یان. 1381 . تاریخ ادبیات ایران؛ از دوران باستان تا قاجاریه. تهران: انتشارات علمى و فرهنگى.
زرین کوب. 1382 . نقد ادبى. تهران: امیرکبیر.
سعدى، مصلح الدین. 1377 . گلستان سعدى. به تصحیح غلامحسین یوسفى. تهران: خوارزمى.
1381 . بوستان سعدى. به تصحیح غلامحسین یوسفى. تهران: خوارزمى. .-----------
1385 . غز لهاى سعدى. تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفى. تهران: سخن. .-----------
-51 ، فصلنامة مطالعات ادبیات تطبیقى 12 ،« مکتب هاى ادبیات تطبیقى » . شرکت مقدم، صدیقه. 1388
.71
شمیسا، سیروس. 1370 . انواع ادبى. تهران: باغ آینه.
شیبانى، ژان. 1381 . سفرنام ههاى اروپاییان در ایران. ترجمة سید ضیاءالدین دهشیرى. تهران: انتشارات
علمى و فرهنگى.