بررسی تطبیقی نبرد پدر و پسر در دو افسانه ژرمنی و « رستم و سهراب / هیلدبراند و هادوبراند » ایرانی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى- واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامى- واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده

افسانه ها و حماسه هاى اسطوره اى با بن مایه نبرد پدر و پسر، از مضامین مهیج اقوام آریایى و انعکاسى از پیکار مجاز و حقیقت هستند. وجود سلسله شباهات بى شمار بین حماسه رستم و سهراب و سروده ژرمنى هیلدبراند، حیرت و توجه بسیارى از محققین شرق و غرب را طى دو قرن اخیر معطوف خویش ساخته است. جستار حاضر، تلاشى است تا از گذر بررسى تطبیقى این دو حماسه، شناخت بیشترى در زمینه ریشه یابى کهن الگوها، چگونگى راه یابى و تثبیت آنها در بین ملل خویشاوند و یا احتمال الگوپذیرى آنها از یکدیگر حاصل شود.

کلیدواژه‌ها


حسینى کازرونى،سیّد احمد. 1388 . درآمدى بر ادبیات تطبیقى غیر جدّ. جیرفت، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقى، سال سوم
فردوسى، ابولقاسم. 1389 . شاهنامه چاپ مسکو. تهران:نشر کتاب آبان
نقى پور، على اکبر. 1387 . شاهنامه. تهران: نشرآنزان
آموزگار، ژاله. 1384 . تاریخ اساطیرى ایران. تهران: نشرذره
گرین ویلفرد مورگان، لى- ویلینگهم، جان. 1385 . مبانى نقد ادبى. ترجمه فرزانه طاهرى. تهران:
نشرنیلوفر.