مقایسه مضامین اجتماعی در اشعار پروین اعتصامی و احمد صافی النجفی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. ایران ـ‌تبریز

چکیده

در جهان معاصر و در طی یک قرن گذشته سرنوشت برخی ملت‌ها شباهت زیادی به هم داشته و مسائل اجتماعی آنها نیز به همین خاطر شبیه هم شده است. مقاله حاضر با هدف مقایسه مسائل اجتماعی در اشعار دو شاعر معاصر، پروین اعتصامی و احمد صافی النجفی تدوین شده است هر چند که ممکن است این دو شاعر در بسیاری از جهات اثر مستقیمی در یکدیگر نداشته‌اند، اما آن دو با وجود تفاوت در جنس‌ یعنی در زن و مرد بودن، به مسائلی از قبیل وطن‌پرستی، دفاع از آزادی و آزادی‌خواهی و بیان درد فقرا و یتیمان پرداخته و نیز دردهای اجتماعی ، سکوت ، خفقان و استبداد حاکم بر زمان خویش را بیان کرده‌اند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


کتابنامه
آرین پور، یحیی. 1374 . از نیما تا روزگار ما، زوار، چاپ اول، تهران.
آوری، پیتر. 1371 . تاریخ معاصر ایران، محمد رفیعی مهرآبادی، چاپ دوم، انتشارات عطایی، تهران.
اعتصامى، پروین. 1378 . دیوان پروین اعتصامى، مقدمه ملک الشعرا بهار، چاپ چهارم، ساحل، تهران.
. 2535 . دیوان قصائد و مثنویات و مقطعات، ابوالفتح اعتصامى، چاپ هفتم، تهران.
بصری،میر. 1994 . اعلام الادب فی العراق الحدیث، تقدیم جلیل العطیه، دار الحکمه، ط. الاولی.بى جا.
ترابى، علی اکبر. 1380 . جامعه شناسی ادبیات فارسی، چاپ دوم، انتشارات فروغ آزادی، تبریز.
الحاج مخلف، شاکر. شعراء من العراق، مراسته اوروک، الولایات المتحدة الامریکیة.
خسروى، زهرا. پائیز 1387 . بررسى مقایسه اى تحولات شعر معاصر عربى از عصر نهضت به بعد و شعر
. معاصر فارسى از عصر مشروطه به بعد، فصلنامه ادبیات تطبیقى دانشگاه آزاد جیرفت، سال دوم، ش 7
الخیاط، جلال و دیگران. 1385 . تاریخ ادبیات معاصر عرب، محمود فضیلت (مترجم)، کرمانشاه.
دهباشی، علی. 1370 . یادنامه پروین اعتصامی، انتشارات دنیای مادر، چاپ اول، تهران.
الریحانی، امین. 1988 . قلب العراق (رحلات و تاریخ)، دار الجیل، ط. الرابعه، بیروت.
زرکانی، سید مهدی. 1384 . چشم انداز شعر معاصر ایران، نشر ثالث، چاپ دوم،بى جا.
سلیم، غلامرضا. 1377 . جامعه شناسی ادبیات، چاپ اول، انتشارات توس، تهران.