بررسی تطبیقی جلوه¬های حدیث در دیوان شمس

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مالک شعاعی

2 دانش آموختة ادبیات فارسی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در طول تاریخ اسلام، احادیث و اخبار و استناد به آنهـا پس از قـرآن، موثق ترین سخن اعتقادی بوده است و علاوه بر آن که محدثان و عالمان در تداول و حفظ آن کوشیده اند شاعران عرب و عجم نیز به خاطر استواری و فصاحت کلام خویش از آنها بهره برده اند.
استفاده از احادیث و آیات علاوه بر این که بر جزالت و فصاحت کلام می افزاید، آرایش لفظی و معنوی را نیز به دنبال دارد بنابراین شاعران بسیاری از احادیث و مضمونشان تأثیر پذیرفته اند که مولوی سرآمد آنهـاست. در میـان آثـار مولـوی، غزلیـات شمس ــ چـون سایر آثـارش ــ مجلای مناسبـی در اثر پذیری از احادیث به شمار می آید و این امر یکی از بسترهای جاودانگی مولوی است.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه
بابویه قمى مشهور به شیخ صدوق، محمد بن على بن حسین، 1368 . تفصیل وسائل الشیعهًْ إلى تحصیل
مسائل الشریعهًْ، چاپ اول، انتشارات آل البیت.
،64 ،63 ،43 ،3 ، بحار الأنوار الجامعهًْ لدرر أخبار الأئمهًًْْ الأطهار، سید محمد حسین طباطبایی، جلدهاى 2
76 و 80 انتشارات اسلامیه، تهران. ،70 ،65
تمیمی آمدی، عبداواحد، 1366 . تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات، قم.
جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب، 1377 . مصباح الشریعهًْ، ترجمه عبد الرزاق
گیلانى ، چاپ اول، انتشارات پیام حق، تهران.
حر عاملی، محمد بن حسن، 1377 . جواهر السنیهًْ. ترجمه زین العابدین خلخالی. چاپ اول. انتشارات دهقان،
. تهران، ص 62
حرانی حلبی، ابومحمد حسن بن علی بن حسیین بن شعبه، 1374 . تحف العقول، ترجمه محمدباقر
کمره ای، چاپ ششم، انتشارات کتابچی، تهران.
حلبی، علی اصغر، 1385 . تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی، چاپ چهارم، انتشارات اساطیر.
حلی، جمال الدین احمد بن محمد بن فهد، 1365 . عدهًْ الداعی و نجاح الساعی، چاپ اول، انتشارات
دارالکتاب اسلامی، قم.
خراسانی، علم الهدی، 1374 . نهج الخطابهًْ (سخنان پیامبر و امیرالمومنین)، چاپ دوم، انتشارات کتابخانه
صدر، تهران.
خرمشاهى، بهاء الدین و انصارى مسعود، 1376 . پیام پیامبر، چاپ اول، انتشارات منفرد، تهران.
رازی، محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینى، 1362 . الکافی، 5 ج، چاپ دوم، انتشارات اسلامیه، تهران.
رازی، نجم الدین ابوبکر بن محمد، 1374 . مرصادالعباد، به اهتمام محمد امین ریاحی، چاپ ششم، انتشارات