بررسی دیدگاه‌های ناتورالیستی زولا و چوبک

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران،

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران، اراک

چکیده

امیل زولا از نویسندگان برجستۀ سدۀ 19 میلادی فرانسه و از چهره‌های مطرح عرصۀ ادبیات داستانی است که علاقۀ بسیاری به توصیف واقعیات جامعۀ خود و ارایۀ جلوه‌های مستندگونه و پلشت مفاسد اجتماعی، به ویژه در میان اقشار آسیب‌پذیر، دارد. صادق چوبک نیز در میان رمان‌نویسان ایرانی گرایش بیشتری به عریان‌نمایی زشتی‌ها دارد. در این پژوهش برآنیم تا به درونمایه‌های اصلی آثار این دو نویسنده، زبان انتخابی، سبک و سیاق نوشتار و نیز ویژگی‌های برجستۀ شخصیت‌های داستانی‌شان بپردازیم؛ تا از این رهگذار بتوانیم دیدگاه‌های ناتورالیستی هر دو نویسنده را، به ویژه در «آسوموار» و «پیراهن زرشکی»، بازنماییم. 

کلیدواژه‌ها


- بهبودیان، شیرین و پالیزبان، ترانه. (1387). «جایگاه ادبیات تطبیقی در زبان و ادبیات فارسی». فصلنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، شماره 5.
چوبک، صادق. (1383). انتری که لوطیش مرده بود و داستان‌های دیگر، تهران: دنیای نشر.
- زولا، امیل. (1361). آسوموار، ترجمه فرهاد غبرایی، تهران: نیلوفر.
- محمودی، حسن.( 1382). نقد و تحلیل و گزیده‌های داستان‌های چوبک، تهران: روزگار.
- مقدادی، بهرام.(1387). فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی، تهران: فکر روز.
Becker, Colette, L’Assommoir d’Emile Zola, Paris, Hatier, 1999.
Décote, Georges, Itinéraire littéraire XIX, Paris, Hatier,  2002.
Dubois Jacques, L’Assommoir d’Emile Zola, société, discours, idéologie, Paris, Larousse, 1973.
Martino, P., Le naturalisme français, Ed : Librairie Armand Colin, 1965.