ترجمه تطبیقی ضرب‌المثل های انگلیسی به فارسی از لحاظ زبان‌شناسی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان، گروه مترجمی، آبادان، ایران.

2 دانش آموخته ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، خوزستان، ایران.

چکیده

ترجمه تطبیقی ضرب‌المثل‌های انگلیسی به زبان فارسی، مترجمان ایرانی را در مقایسه زبان مبدا (SL) با زبان مقصد (TL) با مسایلی از قبیل کاربردهای لغوی، سبک ادبی، فرهنگ و ساختار یا معنی مواجه می‌سازد. در این مورد، عوامل اصلی در ترجمه و برابریابی در دو زبان مبدا و مقصد در سه حوزه زبان‌شناسی از قبیل شکل(form)، محتوا(content) و موقعیت(context) در دو زبان‌های مبدا و مقصد قرار می‌گیرند. مقاله حاضر با ارایه طرح سه نسخه‌ای در صدد یافتن راه حلی کاربردی برای ترجمه ضرب‌المثل‌های انگلیسی به فارسی با حداقل افت از لحظ ساختاری، معنایی و مفهومی است. 

کلیدواژه‌ها


 
Al-Zoubi, M. Q. R., & Al- Hassnawi, A. R. (2002). Constructing a model for shift analysis in translation. Retrieved 24 May, 2012 from:: www.translationdirectory.com/article.1-23
 
Baker, M. (1992). In other words: A course book on translation. London: Routledge.
 
Catford, J .C. (1965). An essay in applied linguistics: Theory of translation. London: Oxford University Press.
 
Duff, A. (1989). Translation. Oxford. Oxford University Press.
 
Gorjian, B. (1996). A survey of translated Holy Koran into English. Afarinsh, 1, 1-16.
 
Gorjian, B., & Molonia, S. (Tr.) (1999). The concise dictionary of proverbs. J. Simpson. Oxford. Oxford University Press. Translated into Persian. Ahvaz: Khaledin.
 
Gorjian, B., & Molonia, S. (2001). A contemporary dictionary of proverb. Tehran: Farnaz.
 
Gorjian, B., & Molonia, S. (2004). A comprehensive dictionary of proverbs. Tehran: Moatabar.
 
Gorjian, B., & Molonia, S. (2005). The ways to know life: Translated maxims. Tehran: Rahnama.
 
Hatim, B., & Mason, I. (1990). Discourse and the translator. London: Longman.
 
Kelly, L. (1979). The true interpreter. Oxford: Basil Blackwell.
 
Mollanazar, H. (2001). Principles and methodology of translation. Tehran: SAMT.
 
Newmark, P. (1981). Approaches to translation. Oxford: Pergamon.
 
Nida, E. A. (1964). Toward a science of translating with special reference to principles and procedures involved in Bible translating. Leiden: E. J. Brill.
 
Nida, E. A. (1969). Science of translation. Language, 45, 3,495-497.
 
Nida, E. A. (1985). Translating means translating meaning: A sociosemiotic approach to translating. In H. Butler, (ed.), Translators and their position in society (pp.119-125). Vienna: Wilhelm Braunmuller.
 
Nord, C. (1991). Text analysis in translation: Theory, methodology and didactic application of a model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi.
 
Riazi, A. M. (2003). The invisible translation: The role of text structure. Translation Journal, 7, 2, 1-9.
 
Robinson, D. (1997). Becoming a translator: An accelerated course. London: Routledge.
 
Saad, I. (2003). Language and choice for learning/translating English. Translation Journal, 7(4), 1-10.
 
Toury, G. (1995). Descriptive translation studies and beyond. Amsterdam and Philadelphia: John Bebjamins.
 
Tytler, A. F. (1907). Essay on he principles of translation. London: Den.
 
Venuti, L. (1998). The scandals of translation: Towards an ethics of difference. New York: Routledge.
Vinay, J. P., & Darbelnet, P. (1995). Comparative stylistics of French and English: A methodology for translation, translated by J.C. Sager & M. J. Hamel. Amsterdam and Philadelphia: John Bebjamins.
 
Wittgenstein, L. (1958). Philosophical investigation. Translated by G. E. M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell.