تیپیزاسیونِ سنجشی مابین مکتب مارکسیست و بیان‌شیوه‌های شکسپیر

نویسنده

دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

فمنیسم (طرفداری از حقوق زنان)، نیوهیستوریسیسم، مادیگرایی فرهنگی، تئوری پست استعماری و تئوری کوئیر، همگی در مورد تولید فرهنگی (که می‌تواند به مارکس نسبت داده شود) ایده‌هایی ارائه می‌کنند و همچنین هر یک رابطه معناداری با تحقیقات ادبی رنسانس دارند. با وجود این ایده‌های اصلی مارکس به ندرت به طور مناسب در آثار مربوط به شکسپیر توضیح داده می‌شود و در برخی دوره‌ها حتی ادعا می‌شود که آنها رابطه خود را از دست داده‌اند. هدف این مقاله، توضیح تاثیر گذشته و فعلی مارکسیسم بر ادبیات شکسپیری است؛ همچنین نشان دادن راه‌هایی که در آن، این ادبیات می‌تواند تأثیر مهمی در آینده آنالیز فرهنگی و نقد نمایشی و ادبی سیاسی ایفا کند. 

کلیدواژه‌ها


- پاجی، لئوناردو، (1389). نظریه عام مارکسیسم نزد گرامشی، ترجمه امیر احمدی‌آریان، تهران: رخداد نو.
2- پ‍ل‍خ‍ان‍ف‌، گ‍ئ‍ورک‍ی‌ وال‍ن‍ت‍ی‍ن‍ووی‍چ‌. (1381). م‍س‍ائ‍ل‌ اس‍اس‍ی‌ م‍ارک‍س‍ی‍س‍م‌ و م‍ق‍الات‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ دی‍گ‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍روی‍ز ب‍اب‍ای‍ی‌، تهران: آزادمهر.
3- پ‍ی‌ی‍ت‍ر، آن‍دره. (1352). م‍ارک‍س‌ و م‍ارک‍س‍ی‍س‍م‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ج‍اع‌ال‍دی‍ن‌ ض‍ی‍ائ‍ی‍ان‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ح‍م‍ی‍د ع‍ن‍ای‍ت‌، ت‍ه‍ران‌: دانشگاه تهران.
4- ک‍رش‌، ک‍ارل. (1358). چکیده مارکسیسم، ترجمه م – صهبا، تهران: آهنگ.
5- لنین، ولادیمر ایلیچ. (1355). ک‍ارل‌ م‍ارک‍س‌ (زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ک‍وت‍اه‌ با ف‍ش‍رده‌ای‌ از م‍ارک‍س‍ی‍س‍م، ت‍رجم‍ه‌ از ف‌. م‌. ج‍وان‍ش‍ی‍ر، تهران: سروش.
6- لیک‌تم، جورج. (1335). مارکسیسم: بررسی و تحلیل تاریخی، ترجمه غلامعلی سرمد، تهران: پیشرو.
7- هاشمی، مرتضی و مجاهد غلامی. (1389). «حق ادبیات شرق به گردن لافونتن»، فصلنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، سال چهارم، شماره 14.
7- Adorno, Theodor (1973). Negative Dialectics, trans. E. B. Ashton. London: Routledge.
8- Brecht, Bertolt (1964). Brecht on theatre, ed. And trans. John willett. London: Methuen.
9- Eagleton, Terry (1991). Ideology: An Introduction. London: Verso.
10- Greg W. W. (1917). 'Hamlet's Hallucination'. Modern Language Review.
11- Marx, Karl (1899). Value, Price and Profit: Addressed to Working Men, ed.
Eh=leanor Marx Aveling. London: George Allen and Unwin.
12- Marx, Karl, and Engels, Frederick (1948). The Communist Manifesto, trans. Samuel Moore (1888): Centenary edn. London: Lawrence and Wishart.
13- Shershow, Scott Cutler (2001), 'Shakespeare Beyond Shakespeare', Marxist Shakespeare's. London: Routledge,