نگاهی تطبیقی به تصویرِشب از نگاه ادوارد یونگ و آلفرد دو موسه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد جیرفت. ایران. جیرفت (دانشیار)

2 مدرس دانشگاه تربیت معلم تهران

3 دانش‌آموختة فرهنگ و زبانهای باستانی ـ دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

ادوارد یونگ شاعر انگلیسی اواخر قرن هفدهم در اثر معروف خود با عنوانتفکراتِ شبانه تصویری غریبانه از صحنۀ مرگِ همسرشارائه می‌هد. آلفرد دو موسه، شاعرِ فرانسوی قرنِ نوزدهم در سرودنِ مجموعۀ شعری اش با عنوانشبها از ادوراد یونگ الهام می‌پذیرد. او شب را تنها شاهد روزگار غم زده اش در نظر می گیرد و الهه های شعر را برای التیامِ دردِ فراقش از ژرژ ساند به یاری می طلبد. در این مقاله در نظر داریم این دو مجموعه ی شعری را باهم مقایسه کنیم. 

کلیدواژه‌ها


باقرى، مهرى. 1385 . دی نهاى ایران باستان، سلسله. تهران: نشر قطره.
پورنامداریان، تقى. 1381 . خان هام ابرى است. چ 2. تهران: سروش.
شاملو، احمد. 1383 . مجموعة آثار. چ 5. تهران: موسسه انتشاراتِ نگاه.
شمیسا، سیروس. 1377 . فرهنگ اشارات ادبیات فارسى. ج 2، چ 1. تهران: فردوسى.
مهاجر، مهران؛ نبوى، محمد. 1381 . واژگان ادبیات و گفتمانِ ادبى. چ 1. تهران: نشرِ آگه
درآمدى بر تصویر شناسى، معرفى یک روش نقد ادبى و هنرى در » . نامور مطلق، بهمن. زمستان 1388
مطالعات ادبیات تطبیقى. .« ادبیات تطبیقى
ASENSIO, Juan. 2007. La littérature à contre-nuit, Éditions Sulliver,
CABRIS.
BONY, Jacques. 1992. Lire le romantisme, Dunod, Paris.
CHARLTON, Donald Geoffrey. 1984. The French romantics, Volume 1, CUP
Archive, New York.
De BOISDEFFRE, Pierre. 1973. Les écrivains de la nuit ou La littérature
change de signe: Baudelaire, Kierkegaard, Kafka, Gide, T. E. Lawrence,
Luc Dietrich, Drieu La Rochelle, Montherlant, Beckett, Plon, the
University of Michigan.
KRONEGGER, Marlies, VUILLEMIN, Jean-Claude. 1998. Esthétique
baroque et imagination créatrice, the University of Michigan, Michigan.
LE TOURNEUR, Pierre. 1769. Les Nuits de Young,Oxford University.
MÉNAGER, Daniel. 2005. La Renaissance et la nuit, Librairie Droz,
Genève.
MUSSET, Alfred de. 1960. La Confession d'un enfant du siècle, Classique
Garnier, Paris.
PERREAU, Adolphe. 1862. Alfred de Musset: l’homme, le poète,
Poulet- Alassis, Paris.
ST. JOHN BLISS, Isabel. 1969. Edward Young, Twayne Publishers, the
University of Michigan.
STEWART, Hugh Fraser, TILLEY, Arthur Augustus. 1914. The French
romanticists: an anthology of verse and prose, University press, the
University of California, California.
YOUNG, Edward. 1805. The Complaint: or, Night thoughts on life, death and
immortality, O. Penniman, the New York Public Library, New York.
YOUNG, Edward. 1805. The poetical works of Edward Young with the life,
Printed for Benjamin Johnson, Jacob Johnson, & Robert Johnson,
Philadelphia.
YOUNG, Edward, BLAKE, William. 1975. Night thoughts: or, the complaint
and the consolation, Dover Publications.
YOUNG, Edward, RICHARDSON, Samuel. 1759. Conjectures on original
composition: In a letter to the author of Sir Charles Grandison, Oxford
University publications, London.