تأملی در زمینه‌های عاطفی شعر شاملو و ماغوط

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران ـ اهواز

2 دانش‌آموختة دکتری دانشگاه شهید چمران ـ اهواز

چکیده

عصر ما، عصر سیطره‌ی دغذغه‌های ذهنی بر روان انسان است که منجر به ایجاد انفعال و بروز حالات عاطفی گوناگونی از قبیل یأس و امید، مهر و کین، شادی و اندوه و شگفتی شده است. به همان اندازه که شخصیت انسان ها با یکدیگر تفاوت دارد، کیفیت بروز این عواطف نیز متفاوت است. این حالات که بیانگر ویژگی‌های درونی و روانی شخص است در شعر و ادبیات به طرز نمایان‌تری انعکاس یافته است.
از این رو شعر شاملو و ماغوط، که یکی در ایران و دیگری در سوریه به عنوان سرآمدان شعر سپید یا منثور شناخته شده‌اند مملو از فضاهایی است که زمینه‌های عاطفی و روان‌شناختی آثار این دو را تشکیل داده است. شعر این دو شاعر را می‌توان به جهت نگرش فکری، گونه‌ی ادبی و سبک نگارش مورد بررسی و تطبیق قرار داد.
این مقاله ضمن بررسی زمینه‌های عاطفی مشترک اشعار این دو شاعر، به این نتیجه نایل شده است که موضوعاتی نظیر عشق و زن، تنهایی و غربت، یأس و امید، مرگ و اندوه محور تفکرات و سروده‌های عاطفی آنان بوده است.

کلیدواژه‌ها


اسماعیل، عزّالدین. 1996 م. الشعر العربی المعاصر، قضایاه و ظواهره الفنّیه و المعنویه. بیروت: دارالثقافه.
پورنامداریان، تقی. 1381 . سفر درمه. تهران: نگاه.
حریری، ناصر. 1385 . گفت و گو با احمد شاملو. تهران: نگاه.
حیدری، فاطمه. 1387 . چش ماندازهای آرمانشهر در شعر فارسی. تهران: دانش نگار.
دیانوش، ایلیا. 1388 . لالایی با شیپور، گزین گوی هها و ناگفت ههای احمد شاملو. تهران: مروارید.
روزنامة شرق. 1385 . گفت و گو با محمد الماغوط. ترجمه محمدرضا فرطوسی. برگرفته از
.(com.Jehat.www)
سلاجقه، پروین. 1387 . امیرزادة کاش یها. تهران: مروارید.
شاملو، احمد. 1385 . مجموعه آثار، دفتر یکم: شعرها. تهران: نگاه.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. 1387 . ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت. تهران: سخن.
شهرجردی، پرهام. 1381 . اُدیسه ی بامداد. تهران: کاروان.
صویلح، خلیل. 2002 م. صوره الحبّ فی الشعرالعربی الحدیث. بیروت: دارالمنهل.
طنّوس، جان نعّوم. 2009 م. صوره الحبّ فی الشعر العربی الحدیث. بیروت: دارالمنهل.
عقل، سعید. 1991 م. سعید عقل شعره و النثر. بیروت: دار نوبلیس.
لنگرودی، شمس. 1387 . تاریخ تحلیلی شعر نو. جلد دوّم. تهران: نشر مرکز.
الماغوط، محمّد. 1981 م. الآثار الکامله. بیروت. دارالعوده.
مختاری، محمّد. 1387 . انسان در شعر معاصر (درک حضور دیگری). تهران : طوس.
مظفری ساوجی، مهدی. 1386 . از بامداد. تهران: مروارید.
موسی، منیف. 1986 م. الشعر العربی الحدیث فی لبنان. بغداد: دارالشوؤن الثفافیه العامه.
نظری، فردین. 1380 . من و شاملو. تهران: نگاه سبز.
الورقی، السعید. 1984 م. لغه الشعر العربی الحدیث. مقوّماتها الفنیه و طاقاتها الإبداعیه. القاهره. دارالمعرفه
الجامعیه.
یزدانی، زینب. 1378 . زن در شعر فارسی. تهران: فردوس.