روزگار، خرد و جهل از دیدگاه ناصرخسرو قبادیانی و احمد شوقی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بروجرد، ایران. بروجرد (استادیار)

چکیده

ناصر خسرو و احمد شوقی اگرچه هم از نظر زمان و هم از نظر مکان زندگی، بسیار از هم دورند و به دو فرهنگ و تمدن و دو زمان متفاوت تعلق دارند، لیک در پرداخت و بیان برخی مضامین؛ دیدگاههایی شبیه به هم دارند.
در این جستار، تلاش می کنیم به بررسی تطبیقی دیدگاه این دو شاعر درباره روزگار، خرد و جهل بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


الحاوى، ایلیا. 1403 ه.ق. احمد شوقى امیرالشعرا. الطبعه الثالثه بیروت: دارالکتاب اللبفانى،
البعلبکى، روحى. 1997 م. موسومه روائع الحکمه و الاقوال الخالده. الطبعه الاولى. بیروت: دار العلم للملا
یین.
الفاخورى، حنا. 1374 ش. تاریخ ادبیات زبان عربى. ترجمه عبدالحمید آیتى، تهران.
زرین کوب، عبدالحسین. 1374 ش. با کاروان حله. چاپ هفتم. تهران: انتشارات علمى.
شوقى، احمد. 1418 ه ق/ 1998 م. دیوان (الشوقیات) الطبعه الاولى. بیروت: مؤسسه الاعلمى للمبوعات.
صفا، ذبیح الله، 1371 ش. تاریخ ادبیات در ایران. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات فردوس.
ضیف، شوقى. 1996 م. تاریخ الادب العربى. الطبعه العاشره. قاهره: دارالمعارف.
طاها، حسین. 1981 م. المجموعه الکامله. ج 6 و 12 . بیروت: دارالکتاب اللبنانى.
عطوى, فوزى. 1987 م. احمد شوقى امیرالشعرا. ا لطبعه الثالثه. بیروت: دار الکتاب.
قبادیانى، ناصرخسرو. 1365 . دیوان ناصر خسرو. چاپ سوم. تصحیح مجتبى مینوى مهدى محقق. تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
مشایخى، منصوره. 1388 . ارتباط خرد و شادى در شاهنامه فردوسى و...، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقى.
پاییز 1388 . شماره 11 . دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفت.