بررسی تطبیقی سیمای زن در شعر جمیل صدقی زهاوی و ملک الشعرا بهار

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه یزد. ایران. یزد

2 دانشیار دانشگاه یزد

چکیده

زن و جایگاه  او از مهم‌ترین موضوعاتی است که  شاعران گذشته وحال بدان پرداخته‌اند. این موجود لطیف توانسته با وجود ناملایمات فراوان در طول تاریخ به رشد و بالندگی رسیده و تا حدودی آن مقام را که زیبنده ی جایگاه اوست باز یابد.
جمیل صدقی زهاوی شاعر عراقی و ملک الشعرا بهار شاعر ایرانی نیز از این مهم غفلت ننموده‌اند و با اندیشة آزاد و هشیار خود در راه سرافرازی زن با یاری قلم حماسه ها آفریده اند.
مقاله ی حاضر ضمن بررسی جایگاه زن در عراق قرن نوزدهم و بیستم و ایران عصر قاجار و پهلوی با ذکر شواهدی از اشعار دو شاعر در این زمینه به این نتیجه می‌رسد که هر دو شاعر نسبت به این مسئله دیدگاه‌های مشابهی دارند؛ هرچند مواردی نیز تفاوت هایی بین آنها دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


آورى، پیتر. 1377 . تاریخ معاصر ایران (از تأسیس سلسله پهلوى تا کودتاى 28 مرداد 1332 ). محمد رفیعى
مهر آبادى. تهران: موسسه انتشارات عطائى.
بزرگ بیگدلى، سعید. 1387 . ى ادى دوباره از بهار. تهران: موسسه تحقیقات وتوسعه علوم انسانى.
بلوشر، ویپرت. 1369 . سفرنامه بلوشر. کیکاوس جهاندارى. تهران: خوارزمى.
بهار، محمدتقى. 1368 . دیوان. تهران: انتشارات توس.
خارابى، فاروق. 1380 . سیاست و اجتماع در شعر عصر مشروطه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
دالمانى، هانرى رنه. 1335 . سفرنامة از خراسان تا بختیارى. فره وشى. تهران: ابن سینا و امیرکبیر.
الرشودى، عبدالحمید. بى تا. جمیل صدقى الزهاوى (دراسات و نصوص). بى جا: دارمکتبه الحیاه.
رایس، کلارا کولیور. 1383 . زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان. اسدالله آزاد. تهران: نشر کتابدار.
زن در روزنامه زن (مجموعه مقالات منتشر شده در روزنامه زن). 1378 . تهران: نشر قله.
الزهاوى، جمیل صدقى. 1972 . دیوان، بیروت: دارالعوده.
الزهاوی، جمیل صدقی بن محمد فیض ابن الملا احمد بابان. 1923 . المجمل مما أری. (نسخه خطی)
سعدى. 1368 . گلستان. به کوشش خلیل خطیب رهبر. تهران: انتشارات صفى علیشاه.
شمیم، على اصغر. 1375 . ایران در دورة سلطنت قاجار. تهران: مدبر.
عزالدین، یوسف. 1957 . الشعر العراقى اهدافه و خصائصه فى القرن التاسع عشر. القاهره: دارالمعارف.
فتحى، مریم. 1379 . جایگاه زن در انقلاب مشروطیت. تهران: انجمن زنان پژوهشگر تاریخ.
قاسم، بتول. 2004 . تطورالفکر النقدى الادبى فى العراق (مند نشاته فى العصر الحدیث و الى الحرب العالمیه
الثانیه). بغداد: دارالشوون الثقافیه العامه.
معینى، مریم. 1381 . زن در تاریخ ایران. تهران: نشر برگ زیتون.
نظامى. 1370 . مرزبا ننامه. به کوشش خلیل خطیب رهبر. تهران: انتشارات صفى علیشاه.
الوردی، علی. 1965 . دراسه فی طبیعه المجتمع العراقی. بغداد: مطبعه العانی.
. 1371 . لمحات اجتماعیه من تاریخ العراق الحدیث. قم: انتشارات شریف رضی.
یزدانى، زینب. 1378 . زن در شعر فارسى (دیروز امروز). تهران: انتشارات فرودس.