اسطوره در شعر نیما و نازک الملائکه پیشگامان شعر جدید پارسی و تازی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد ایلام. ایران، ایلام

2 دانش آموختة‌ ارشد و مدرس دانشگاه پیام نور دهلران .

چکیده

   مقایسه ی ادبیات دو ملت که از نظر زبان و جغرافیای سیاسی با هم تفاوت دارند ، به کشف اندیشه ها و تحولات  ادبی مشترک می انجامد و نشان می دهد دو شاعر علی رغم تفاوت زبانی تا چه اندازه در سبک و محتوا به هم شبیه و دارای  چه شباهات و مشترکات روحی هستند .در راستای این نگرش ، اسطوره پردازی در آثار دو شاعر نوگرای پارسی و تازی – نیما و نازک الملائکه – مورد مقایسه قرار گرفت و روشن شد که آنان به دلیل خفقان سیاسی حاکم بر جامعه شان مجبور بودند برای طرح اندیشه های جدید و بیان مشکلات اجتماعی و سیاسی ، از اسطوره های کهن و نو بهره جسته و به خلق اسطوره ها و نمادهای جدیدی دست یازیدند و تحولی شگرف در شعر معاصر کشورشان به وجود آوردند. 

کلیدواژه‌ها


آرین پور، یحیى. 1387 . از نیما تا روزگار ما. جلد سوم. چاپ پنجم. تهران: زو ار.
اسماعیل پور، ابوالقاسم. 1377 . اسطوره بیان نمادین. تهران: انتشارات سروش.
اسماعیل، عزالدین. 1972 م. الشعر العربى المعاصر قضایاه و ظواهره الفنیه و المعنویه.ًْ ط 2. بیروت:
دارالعودهًْ.
. شرق الأوسط، 22 یونیو 2007 م، العدد: 10433
شهرستانى، سید محمد على. 1383 ش. عمارت دیگران. تهران: نشر قطره.
طاهباز، سیروس. بى تا. پر درد کوهستان (زندگى و هنر نیما یوشیج). تهران: زریاب.
طاهباز، سیروس. 1385 ش. درباره هنر و شعر و شاعرى. تهران: نگاه.
عظیمى، عبدالعلى. 1384 ش. مجموعه اشعار نیما یوشیج. تهران: نیلوفر.
علمدارى، 1387 ش. (پایان نامه) پیشگامان شعر جدید پارسى و تازى (نیما یوشیج و نازک الملائکه).
على پور، منوچهر. 1384 ش. نیما یوشیج. چاپ سوم. تهران: تیرگان.
کامبل، روبرت. 1996 م. اعلام العربى المعاصر. جلد دوم. بیروت: مرکز الدراسات للعالم العربى المعاصر.
ملائکه، نازک. 1977 م. الدیوان. بیروت: دارالعودهًْ.
یوشیج، نیما. 1370 ش. مجموعه کامل اشعار. تدوین سیروس طاهباز. تهران: نگاه.