سمبولیسم در فرانسه و شعر معاصر ایران

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مازندران ـ واحد زیراب (استادیار)

چکیده

در این جستار برآن بوده ایم تا به بررسی و تحلیل سمبولیسم در شعر معاصر فرانسه و ایران بپردازیم. گرچه مبنای کارما براساس تطبیق یا مقایسه ی محض و مطلق نبوده است٬ لکن به خاستگاه های فرهنگی-اجتماعی متفاوت آنها و ساختار و محتوا و نگرش متفاوت شعر سمبولیستی فرانسه و ایران اشاره نموده ایم و نشان داده ایم که مبنای شعر سمبولیستی فرانسه٬ بیش از آنکه براساس نماد و سمبول قرار داشته باشد٬ به دنبال ارائه ی توصیف و تصویری دیگر گونه از طبیعت پیرامون خود است تا از حقیقت پنهانی سخن بگوید که در پس پشت واژه ها و عبارات آن پنهان است در حالی که شعر سمبولیستی معاصر ایران (با تکیه بر شعر نیما ) بیشتر ساختاری تمثیلی و نمادین دارد.

کلیدواژه‌ها


برت، آر. آل. 1382 . تخیل. چاپ دوم. ترجمة مسعود جعفرى. تهران: نشر مرکز.
بودلر، شارل. 1341 . ملال پاریس و گ لهاى بدى. چاپ اول. ترجمة محمد على اسلامى ندوشن. تهران:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
پورنامداریان، محمدتقى. 1375 . رمز و داستا نهاى رمزى. چاپ چهارم. تهران: انتشارات علمى و فرهنگى.
ثروت، منصور. 1385 . آشنایى با مکت بهاى ادبى. چاپ اول. تهران: نشر علم.
حمیدیان، سعید. 1381 . داستان دگردیسى (روند دگرگون ىهاى شعر نیما یوشیج). چاپ اول. تهران: انتشارات
نیلوفر.
چدویک، چارلز. 1375 . سمبولیسم. ترجمة مهدى سحابى. چاپ سوم. تهران: نشر مرکز.
سید حسینى، رضا. 1353 . مکت بهاى ادبى. چاپ پنجم. تهران: انتشارات نیل.
شمیسا، سیروس. 1376 . بیان. انتشارات فردوسى. چاپ ششم.
شاملو، احمد. 1380 . شعر زمان ما. محمد حقوقى. چاپ پنجم. تهران: انتشارات نگاه.
. کسیخان، حمیدرضا. مهر 1382 . خاستگاه سمبولیسم. کیهان فرهنگى. ش 204
فراى، نورتروپ. 1377 . تحلیل نقد. ترجمة صالح حسینى. چاپ اول. تهران: انتشارات نیلوفر.
فرخزاد، فروغ. 1383 . مجموعه سرود هها. چاپ اول. تهران: نشر شادان.
منصورى فر، نسرین. 1385 . بررسى سمبولیسم در اشعار مهم سیاسى اجتماعى نیما (پایان نامه).
استاد راهنما: دکتر سعید حمیدیان. استاد مشاور: دکتر حسن حسن زادة نیرى. تهران: دانشگاه علامه
طباطبایى.
نیکبخت، محمود. 1374 . مشکل شعر شاملو. چاپ اول. اصفهان: نشر هشت بهشت.
ولک، رنه و آوستن وارن. 1382 . نظریة ادبیات کلاسیک. مترجمان: ضیاء موحد و پرویز مهاجر. چاپ دوم،
تهران: انتشارات علمى و فرهنگى.
هنرمندى، حسن. 1350 . بنیاد شعر نو در فرانسه و پیوند آن با شعر فارسى. چاپ اول، تهران: کتاب فروشى
زوار.
. 1351 . سفرى در رکاب اندیشه. از جامى تا آراگون. چاپ اول، تهران: انتشارات بنگاه
مطبوعاتى گوتنبرگ.
A glossory of literary terms, M. H. ABRAMS. 1999. united states America.
A dictionary of literary terms, J. A. Cuddon. 1977. first published in the united
states of Amarica by Double day and Company, Inc.