بررسی عقاید شکلوفسکی در اشعار سهراب سپهری و توماس استرن الیوت

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت. ایران – جیرفت.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه.

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما.

چکیده

خلق مضامین جدید و غریب از ویژگی‌های شاعران عصر مدرن و پسامدرن است. آن‌ها سعی دارند تا غبار عادات را از رخ مضامین و مفاهیم کهنه بزدایند و با دیدگاهی نو به آن مضامین و مفاهیم بنگرند؛ همچنین خوانندگان را به این مسیر بکشانند و با این دیدگاه به درک مضمون‌ها و مفهوم‌های پیچیده نایل آیند. چنین فنی، آشنایی‌زدایی نامیده می‌شود. آشنایی‌زدایی نخستین بار با عنوان «هنر به عنوان ابزار» به وسیله‌ی شکلوفسکی مطرح شد. او معتقد بود که اگر شیوه‌ی نگرش ما به آثار هنری توأم با نوعی عادت باشد، دیگر نمی‌توانیم نگرشی نو نسبت به آن آثار داشته باشیم؛ در نتیجه تأثیر آن در زندگی ما عادی خواهد شد. از آنجا که تا به حال کمتر تحقیقی درباره‌ی فن آشنایی‌زدایی در آثار شاعران صورت گرفته، این مقاله بر آن است تا به تحلیل و بررسی رد پای این فن در برخی اشعار توماس استون الیوت و سهراب سپهری بپردازد.
 

کلیدواژه‌ها


انوشه، حسن. ( 1376 ). فرهنگنامه ادبی فارسی (دانشنامه ادب فارسی 2)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات
فرهنگ و ارشاد اسلامی.
عابدی، کامیار. ( 1375 ). بررسى شعر نو، تهران: امیرکبیر.
سپهری، سهراب. ( 1363 ). هشت کتاب، تهران: طهوری.
شمیسا، سیروس. ( 1380 ). نقد ادبی، تهران: فردوس.
میرصادقی، جمال و میمنت. ( 1377 ). واژه نامه هنر داستان نویسی، تهران: مهناز.
مرادی کوچی، شهناز. ( 1380 ). معرفی و شناخت سهراب سپهری، تهران: قطره.
Abrams ,et.al .The Norton Anthology of English Literature,
London;Norton, 2004.
Crawford ,Lawrence .Victor Shklovsky :Difference in Defamiliarization,
Comparative Literature ,JSTOR, 2008.
Lall ,Ramji . T.S.Eliot :An Evalution of His poetry ,New Delhi : Surjeet
publications, 2005.
Matthiessen ,F.O.The Achievement of T.S.Eliot .India :Rama Brothers,
2002.
Shklovsky , Victor ,Art as Technique ,Literary Theory :An Anthology.
E .d.Julie Rivkin and Michael Ryan .Malden :Blackwell publishing
Ltd, 1998.
Smith,G.T.S.Eliot‘s Poetry and plays ,London:Oxford University press,
2005.
Tilac ,Raghukul .History and Principles of Literary Criticism .India:
Rama Brothers, 2004.