نگاهی به ادبیات متعهّد در غرب و تأثیر آن بر شعر مشروطیت

نویسنده

عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر. ایران بوشهر.

چکیده

ادبیات متعهّد از قرن هجدهم میلادی در اروپا آغاز شد و علیه حکومت‌های جابرانه جنبش‌هایی را به وجود آورد. این نوع جنبش‌های مردمی که بعدها سراسر جهان را فرا گرفت، در نخستین سال‌های سدة بیستم منجر به قیام مشروطه در ایران شد.
این نوع ادبیات، که در شعر پیشین ایران بی‌سابقه بود، در گیرودار مشروطه به طرزی شگرف، جامعة ایران را به جنبش درآورد و شعر و ادب فارسی را از رکود هزار ساله رهایی داد. این مقاله نگاهی دارد به ظهور چنین ادبیاتی در غرب و تأثیر آن بر ادبیات معاصر ایران.
 

کلیدواژه‌ها


آرین پور، یحیی. ( 1379 ). از صبا تا نیما، تهران: زوّار.
آژند، یعقوب. ( 1363 ). ادبیات نوین ایران، تهران: امیرکبیر.
آژند، یعقوب. ( 1385 ). تجدّد ادبی در دورة مشروطه، تهران: مؤسّسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
بالایی، کریستف. ( 1377 ). پیدایش رمان فارسی، ترجمة مهرنوش قویمی و نسرین خطّاط، تهران: معین.
ترجمه: شهلا شاهسوندی، به نقل ،« شعر، شکلی از مقاومت در برابر واقعیت » .( برادسکی، جوزف. ( 1387
. از مجلّه شعر، ش 16
حاکمی والا، اسماعیل. ( 1355 ). ادبیات معاصر ایران، تهران: جاویدان.
حسینی، مریم. ( 1387 ). سفر در آینه، تأثیر شعر غربی بر شعر نو ایران، تهران: سخن.
زرّین کوب، عبدالحسین. ( 1357 ). ارسطو و فن شعر، تهران: امیرکبیر.
1372 ). شعر ب یدروغ شعر ب ینقاب، تهران: علمى. ) ._____________
سارتر، ژان پل. ( 1370 ). ادبیات چیست؟ ترجمه ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی، تهران: زمان.
سیّدحسینی، رضا. ( 1376 ). مکت بهای ادبی، تهران: نگاه.
شریعتی، علی. ( 1361 ). هنر (مجموعة آثار 23 )، تهران: ارشاد.
شفیعی کدکنی، محمّدرضا. ( 1359 ). ادوار شعر فارسی، تهران: توس.
1380 ). ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، تهران: سخن. ) .______________
شکری، غالی. ( 1366 ). ترجمه محمّدحسین روحانی، تهران: نو.
فرشیدورد، خسرو. ( 1363 ). دربارة ادبیات و نقد ادبی، ج 1 و 2، تهران: امیرکبیر.
گورکی، ماکسیم. ( 1356 ). ادبیات از نظر گورکی، ترجمه ابوتراب باقرزاده، تهران: شبگیر.
لنگرودی، شمس. ( 1372 ). تاریخ تحلیلی شعر نو، تهران: مرکز.
مشرّف، مریم. ( 1382 ). مرغ بهشتی، تهران: ثالث.
یوسفی، غلام حسین. ( 2536 ). چشمه روشن، تهران: