بررسی تطبیقی حبسیات ملک الشّعرای بهار و ناظم حکمت

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانش آموختة دانشگاه آزاد اسلامى واحد شبستر. ایران شبستر.

چکیده

حبسیات، اشعاری هستند که تأثّرات و آلام درونی شاعر را در محیط زندان بازگو می‌کنند و پرده از چهرۀ حاکمان استبداد برمی‌دارند. ملک‌الشعرای بهار و ناظم حکمت از شاعران معاصر ایران و ترکیه، در راه مبارزة خود با استبداد، سال‌های سال زندان و تبعید را تجربه کرده‌اند و هر کدام به نحوی تأثّرات درونی خود را در شعر خویش متبلور ساخته‌اند. مقالة حاضر با نگاهی اجمالی به نقاط مشترک و مورد اختلاف این شاعران، به مقایسة تعدادی از حبس‌سروده‌های آنان پرداخته است. 

کلیدواژه‌ها


بهار، محمّدتقى. ( 1380 ). دیوان اشعار، ج 1و 2، چهرزاد بهار، تهران: توس.
بولد، آ. ( 1378 ). سرود ههاى زمان، ترجمه هوشنگ باخترى، تهران: پارسا.
حکمت، ناظم. ( 1378 ). چهار زندان، ترجمه جلال خسروشاهى و رضا سیدحسینى، تهران: نگاه.
1387 ). تو را دوست دارم چون نان و نمک، ترجمه احمد پورى، تهران: چشمه. ) .________
فصلنامه ادبیات ،« درآمدى تطبیقى بر شعر فارسى و اردو در دورة مشروطه » .( رادفر، ابوالقاسم. ( 1388
. تطبیقى دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفت، سال سوم، ش 9
زرّین کوب، عبدالحسین. ( 1372 ). با کاروان حلّه، تهران: علمى.
فصلنامه ادبیات تطبیقى دانشگاه آزاد اسلامى ،« تطبیقى مکت بهاى ادبیات » .( شرکت مقدم، صدیقه. ( 1388
. واحد جیرفت، سال سوم، ش 12
ظفرى، ولى الله. ( 1375 ). حبسیه در ادب فارسى (از آغاز شعر فارسى تا پایان زندیه)، تهران: امیرکبیر.
1380 ). حبسیه در ادب فارسى (از آغاز دورة قاجاریه تا انقلاب اسلامى)، تهران: ) ._________
امیرکبیر.
عظیمى، میلاد. ( 1387 ). من زبان وطن خویشم، نقد و تحلیل و گزیدة اشعار مل کالشّعراى بهار، تهران:
سخن.
،« بررسى مقایس هاى حبسیات مل کالشّعراى بهار و احمد الصافى النجفى » .( غفارى، غلامعلى. ( 1389
پایان نامه کارشناسى ارشد دانشگاه آزاد اسلامى واحد تبریز.
کفافى، محمّد عبدالسلام. ( 1382 ). ادبیات تطبیقى، سیدحسن سیدى، مشهد: آستان قدس رضوى.
مقایسة عنصر بلاغى– استعاره– در » .( مصطفوى نیا، سیدمحمّد رضى و جبّارى دانالویى، مهدى. ( 1388
فصلنامه ادبیات تطبیقى دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفت، سال سوم، ،« حبسیات خاقانى و ابوفراس
. ش 10
ندا، طه. ( 1387 ). ادبیات تطبیقى، هادى نظرى منظم، تهران: نى.
Bahar ,Mohammadtaghi Poet Laureate ,2001 ,Complete Poetical works,
Volume ,2 & 1 Chehrzad Bahar2 ,nd Edition ,Tehran ,Toos Press.
Bold ,A ,1999 ,Time Poems ,Translated by Hoshang Bakhtari ,Tehran ,Parsa
Press.
Hekmat ,Nazem ,1999 ,Four Prisons ,Jalal Khosroshahi & Reza Seyedhosseini,
1st Edition ,Tehran ,Negah Press.
Hekmat ,Nazem ,1999 ,I Love You as Bread & Salt ,Translated by Ahmadpouri,
Tehran ,Cheshmeh Press.
Radfar ,Abolghasem ,2009 ,Contrastive Introduction to Persian & Urdu
Poems in Mashroteh Period ,Contrastive Literature Journal of Islamic
Azad University -Jiroft Branch3 ,rd year ,No9.
Zarrinkob, Abdolhossein, 1993, with Hilla Caravan, 7th Edition, Tehran,
Scientific Press.
Sherkatmoghaddam ,Seddigheh ,2009 ,Contrastive Literal Schools,
Contrastive literature Journal of Islamic Azad University-Jiroft Branch3,rd
year ,No12.
Zafari ,Valiollah ,1996 ,Prison in Persian Literature, (from the beginning
of Persian Poem to the end of Zandieh2) ,nd Edition ,Tehran ,Amirkabir
Press.
Zafari ,Valiollah ,2001 ,Prison in Persian literature,(from the beginning of Qajar
Period to Islamic Revolution1) ,st Edition ,Tehran ,Amirkabir Press.
Abdoleslamkafaei ,Mohammad ,2003 ,Contrastive Literature ,Seyedhassan
Seyyedi1 ,st Edition ,Mashhad ,the Holy Shrine of Imam Reza Press.
Azimi ,Milad ,2008 ,I am the Language of my Fatherland ,Review & Analysis
of the Poems of Bahar , Poet Laureate1 ,st Edition ,Tehran ,Sokhan Press.
Ghaffari ,Gholamali ,2010 ,Comparative Review of Prisions of Bahar-Poet
Laureate & Ahmad Alsafi Alnajafi ,Thesis for obtaining MA of Islamic
Azad University -Tabriz Branch.
Mostafavinia ,Seyedmohammadrazi & Jabbari Danaloei ,Mehdi,2009 ,
Comparison of Eloquence and Metaphor in Khaghani & Abofaras‘s
Prisons ,Contrastive Literature Journal of Islamic Azad University -Jiroft
Branch3 ,rd year ,No10.
Neda ,Taha ,2008 ,Contrastive Literature ,Hadi Nazarimonazzam2 ,nd Edition,
Tehran ,Nei Press