بررسی تطبیقی یوتوپیای تامس مور با شهر نیکان نظامی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد.

2 عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد خرم آباد.

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده

تشکیل جامعۀ آرمانی از دغدغه‌های فکری بشر است که از دیرباز اندیشۀ او را به خود مشغول کرده است. کتاب «زرّین کوچک» تامس مور را می‌توان به عنوان شاهد مثالی بر این ادّعا ذکر کرد. در این کتاب، که از مشهورترین نمونه‌های آرمان‌شهر غربی به شمار می‌رود، نویسنده کوشیده است تا با توصیف جزئیات به خلق جهان مطلوب خود بپردازد. از سوی دیگر نیز یکی از آرمان‌شهرهای شرقی (ایران) شهر «نیکان» است که نظامی در آن به توصیف جامعۀ آرمانی خود پرداخته است. راقم این سطور سعی کرده است تا با بررسی این دو جامعۀ آرمانی تفاوت نگرش اندیشه‌های شرق و غرب و همچنین وجوه شباهت و افتراق این دو مدینه را بیان کند.

کلیدواژه‌ها


افلاطون. ( 1368 ). جمهور، ترجمه فواد روحانى، تهران: علمى و فرهنگى.
داورى، رضا. ( 2536 ). عصر اتوپى، تهران حکمت.
خواجه نصیرالدین طوسى. ( 1369 ). اخلاق ناصرى، تصحیح و توضیح مجتبى مینوى، تهران خوارزمى.
زرین کوب، عبدالحسین. ( 1383 ). پیر گنجه در جستجوى ناکجاآباد، تهران: سخن.
معین، محمّد. ( 1385 ). فرهنگ معین، تهران: اشجع و ندا.
مور، تامس. ( 1361 ). آرما نشهر(اتوپیا)، ترجمه داریوش آشورى و نادر افشارى، تهران: خوارزمى.
نظامى گنجه اى. ( 1378 ). اقبا لنامه، تصحیح و حواشى وحید دستگردى، به کوشش سعید حمیدیان، تهران:
قطره.
وایز، فیلیپ پى. ( 1385 ). فرهنگ تاریخ اندیش هها (مطالعاتى درباره گزید هاى از اندیش ههاى اساسى)، ج اول،
تهران: سعاد.
وحیدى، حسین. ( 2535 ). پژوهشى در آرمان پارسایى در ایران، تهران: زندگى.
ورنر، شارل. ( 1373 ). حکمت یونان، ترجمه بزرگ نادرزاد، تهران: علمى و فرهنگى
ادبیات زیباشناسانه نزد افلاطون و ابن عربى » ، فصلنامه علمى پژوهشى، ادبیات تطبیقى واحد جیرفت
.117- بهروز حسن نژاد، سال سوم، شماره 10 ، صص 134
بررسى تطبیقى اندیشه هاى نقدى قدامه بن » ، فصلنامه علمى پژوهشى، ادبیات تطبیقى واحد جیرفت
.145- ارسطو و افلاطون، عباس مدنى، سال دوم، شماره 7، ص 170 ،« جعفر