مقایسۀ دنیا از منظر حضرت علی (علیه¬السّلام) در نهج¬البلاغه و دیدگاه مولانا در مثنوی

نویسنده

عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد زاهدان. ایران زاهدان.

چکیده

بی‌تردید جهان و آنچه در آن است برای وصول به کمال بنا شده است؛ بنابراین، بهره‌برداری از دنیا اگر در مسیر کمال باشد، مقدمة کمال نیز محسوب می‌شود. در نظرگاه حضرت علی، علیه‌السّلام، دنیا، آن زمان مذموم است که به هوس‌های زودگذر آن دل بسته شود و متعلّقات آن در راه رضای حق تعالی مورد استفاده قرار نگیرد.
از نظر مولوی دنیا همچون زن جادوگری است که سحر و جادویش باعث فریب آدمیان می‌شود. زندان است و انسان‌ها زندانیان گرفتار در این زندان؛ صحرای خشک و لم یزرعی است و انسان‌ها همچون قوم بنی‌اسرائیل گرفتار در این صحرا. جویندۀ دنیا دچار شقاوت است و جویندۀ آخرت دارندۀ سعادت.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم، ترجمه حسین الهی قمشه ای.
نه جالبلاغه، ترجمه جعفر شهیدى، تهران: علمی و فرهنگی.
زمانی، کریم. ( 1382 ). بر لب دریای مثنوی، تهران: قطره.
1386 ). شرح مثنوی مولوی، تهران: اطلاعات. ) ._______
علیقلی، محمدمهدی، ( 1379 ). سیمای نه جالبلاغه، تهران تاریخ و فرهنگ.
فروزان فر، بدیع الزمان. ( 1347 ). احادیث مثنوی، تهران: امیرکبیر.
1367 ). شرح مثنوی شریف، تهران: زوار. ) ._____________
مطهری، مرتضی. ( 1354 ) سیری در نه جالبلاغه، قم صدرا.