تعداد مقالات: 547
27. بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در شعرهای جان دان و مولانا

دوره 12، شماره 45، بهار 1397، صفحه 9-22

نرجس توحیدی فر؛ سعید اسدی


28. اخوان و ادونیس، بین سنّت و مدرنیته(تحلیل و نقد آراء با رویکرد فلسفی و روان‌شناسی)

دوره 12، شماره 46، تابستان 1397، صفحه 9-30

عبدالقادر پریز؛ قاسم عزیزی مراد


29. مقایسه تطبیقی ویژگی‌ها و زمینه‌های پیدایش حماسه و رمان از منظر لوکاچ

دوره 12، شماره 47، پاییز 1397، صفحه 9-30

پژمان دادخواه؛ حسن بلخاری قهی؛ مجید سرسنگی


30. مقایسه تطبیقی هجو در زبان عربی و فارسی(با تأکید بر شعر بشار بن برد)

دوره 12، شماره 48، زمستان 1397، صفحه 9-33

محمّدحسن معصومی؛ مجید فتوحی


31. بررسی تطبیقی رئالیسم اجتماعی در رمان‌های «سفر شب» و «ناتور دشت»

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 9-34

مهدی نوروز؛ مژگان طهماسبی ستوده


32. بینامتنیت اسطوره‏ ای در شعر شاملو(بر اساس نظریه ژرار ژنت)

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 9-32

اکرم ظفری؛ بتول فخراسلام؛ سیدحسین سیدی؛ اکبر شعبانی


33. بررسی خسرو و شیرین نظامی و دیوان جمیل بن معمر از منظر مکتب فمینیسم

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 9-36

ریحانه سردار؛ علی گنجیان خناری


34. نقد تطبیقی سه سفرنامه معاصر ایران در سطح توصیف زبانی از الگوی فرکلاف

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 9-35

بهادر باقری؛ مژگان دیباج


35. بررسی تطبیقی سه اثر داستانی منیرو روانی پور: کنیزو، کولی کنار آتش، اهل غرق

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 9-32

شهروز شهدین؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ علی عشقی سردهی


36. بیان مشکلات روانشناختی کودکان در ادبیات ایرانی و اروپایی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1390، صفحه 11-32

زهرا اباذری؛ الهه خسروی رشخوار


37. اودیسه و رستم و سهراب در بوته نقد تطبیقی

دوره 5، شماره 17، بهار 1390، صفحه 11-31

محسن ذوالفقاری؛ کورش پرویز


39. بررسی تطبیقی رمان صد سال تنهایی و رمان عزاداران بیل

دوره 4، شماره 16، زمستان 1389، صفحه 11-34

محمدعلی آتش‌سودا؛ اعظم توللی


41. تحلیل تطبیقی دژهوش‌ربا با گنبد سرخ در هفت پیکر نظامی

دوره 4، شماره 13، بهار 1389، صفحه 11-31

محمد بهنام‌فر؛ اعظم نظری


43. دانته و تأثیرپذیرى او از منابع شرقى

دوره 2، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 11-34

اسماعیل آذر


44. موتی فهاى مشترک راست نمایى در اشعار سعدى و والت ویتمن

دوره 3، شماره 9، بهار 1388، صفحه 11-26

منیره احمدسلطانى


46. مهرگان در عصر اسلامی و بازتاب آن در ادب عربی این دوره

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 11-36

بهرام امانی چاکلی


47. «مرگ » از دیدگاه ابوالطیّب المتنبّی و ابوالقاسم فردوسی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1390، صفحه 11-29

سیدامیرمحمود انوار؛ محمد فاتحی


48. تطبیق شخصیت¬های حماسی انه¬اید ویرژیل با شاهنامه¬ فردوسی

دوره 6، شماره 21، بهار 1391، صفحه 11-22

سید ابراهیم آرمن؛ خدیجه بهرامی رهنما


49. بازتاب جشن مده در ثسر عربی دورة عباسی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 12-25

‏بهرام امانی چاکلی


50. تشبیه و تنزیه از دیدگاه سنایى و ابن عربى

دوره 3، شماره 11، پاییز 1388، صفحه 13-27

حمیدرضا اردستانى رستمى