کلیدواژه‌ها = زبان پارسی -نابی زبان شناختی- وام واژه-واژه های بیابانی-سودگی و سادگی-پرندو پلاس
پرند و پلاس

دوره 6، شماره 22، مرداد 1391، صفحه 1-8

میر جلال الدین کزازی